ستاد اقامه نماز

مشخصات اعضاء ستاد اقامه نماز

جناب آقای دکتر افشین حراجی رئیس واحد دندانپزشکی (رئیس ستاد)

جناب آقای حسین رفیعی معاون فرهنگی (عضو ستاد)

جناب آقای رضا تاج آبادی مسؤل نهاد نمایندگی (دبیر ستاد)

یک نفر از اعضاء هیات علمی آقای دکتر ثا ئبی (عضو ستاد)

سرکار خانم فرزانه پور سرپرست امور دانشجویی (عضو ستاد)

خانم هدی امیر ارجمند دانشجوی فرهنگی (عضو ستاد)

آقای حسین رفیعی مدیر گروه معارف اسلامی (عضو ستاد)

منشی جلسه آقای کوشکستانی (منشی)