امور پایان نامه ها

فرمهای ثبت پروپوزال دکترای عمومی

* در صورت هرگونه سوال در خصوص پروپوزال و اساتید راهنما و مشاور به دفتر کارشناسان پژوهشی سرکار خانم رخساری مراجعه نمایید .

# عنوان DOC
1 فرم تصویب پیشنهادیه / پروپوزال مطابق سرفصل زیر تنظیم گردد  
2 فرم اطلاعات پایان نامه  
3 اخذ کد پایان نامه  
4 استاد راهنما / استاد مشاور  
5 تعهد دانشجو / فرم شماره 1  
6 فرم تعهد مقاله  
7 صفحه آخر (خلاصه پروپوزال )   
8 تعهد استاد راهنما و دانشجو
9 دریافت کل فایل های ثبت پروپوزال عمومی  دانلود

 

برگه راهنمای گزارش کار  بعد از ثبت پروپوزال

 

فرمهای ثبت پروپوزال دکترای تخصصی

* در صورت هرگونه سوال در خصوص پروپوزال و اساتید راهنما و مشاور به دفتر کارشناسان پژوهشی سرکار خانم رخساری مراجعه نمایید .

# عنوان DOC
1 فرم تصویب پیشنهادیه / پروپوزال مطابق سرفصل زیر تنظیم گردد  
2 فرم اطلاعات پایان نامه  
3 اخذ کد پایان نامه  
4 استاد راهنما / استاد مشاور  
5 تعهد دستیار / فرم شماره 1  
6 فرم تعهد نامه اساتید راهنما و مشاور دستیاران تخصصی  
7 دریافت کل فایل های پروپوزال  تخصصی  دانلود

 

برگه راهنمای گزارش کار تخصصی بعد از ثبت پروپوزال

فرم_اصلاحیه


 

 

فرمهای پایان نامه  دکترای عمومی

* در صورت هرگونه سوال در خصوص پایان نامه  به دفتر کارشناسان پژوهشی سرکار خانم عبدالهی مراجعه نمایید .

# عنوان
1 فرم های قبل از دفاع دکترای عمومی
2  فرم الف
3 فرم ب
4 فرم های بعد از دفاع دکترای عمومی

 

 

فرمهای پایان نامه  دکترای تخصصی

* در صورت هرگونه سوال در خصوص پایان نامه  به دفتر کارشناسان پژوهشی سرکار خانم عبدالهی مراجعه نمایید .

# عنوان
1

فرم های قبل از دفاع دکترای تخصصی