فرم های پژوهشی

# عنوان
1 فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی
2 فرم شماره1و2 درخواست مجوز و شرکت اعضاء هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشور
3  فرم طرح های  تحقیقاتی 
4  فرم شماره صفر ( فرمهای طرحهای تحقیقاتی)
5  فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه
6  بخشنامه اجرائی اعطای پژوهانه به اعضاء هیات علمی

 


 

فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی
نحوه دریافت حق تشویق مقالات :
لطفاً جهت دریافت حق التشویق موارد زیر را تکمیل و به معاونت پژوهش و فناوری ارسال فرمایید .
الف : تکمیل فرم پیوست
ب: ارائه دو نسخه کپی از کلید صفحات مقاله
ج: ارائه فایل PDFمقاله به صورت