قوانین و مقررات

مقررات و آیین نامه

متن کامل مقررات و آیین نامه ها :

واحــدهــای درســـی وطــول مـــدت تــحــصــیــل

تعداد واحدها

ماده 1: هردانشجوی دوره روزانه درهرنیمسال تحصیلی حداقل 12 وحداکثر تا 20 واحد درسی را باید انتخاب کند.
تبصره 1: درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو دریک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد میتواند با نظر استاد راهنما وموافقت دانشکده درنیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره 2: درنیمسال قبل ازکارآموزی درعرصه دانشجو ازرعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
تبصره 3: تعداد واحدهای انتخابی دردوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .
ماده 2 : اخذواحد درسی همراه با کارآموزی درعرصه مجازنمی باشد .
تبصره 1: درصورت ضرورت وبه تائید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی درعرصه امکان پذیر است . همچنین درصورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد وقبلاً آن درس را اخذ نموده ودرکلاسهای مربوط حضور داشته ولیکن درامتحان آن درس شرکت نکرده ویا نمره قبولی کسب نکرده باشد , با نظر دانشگاه وتائید استاد مربوط می تواند آن درس راهمراه با کارآموزی درعرصه اخذ وامتحان آن را درطول ترم ازطریق معرفی به استاد بگذراند .
تبصره 2: چنانچه دانشجو دردرس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت درنیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس وشرکت درکلاس مربوط وکسب نمره قبولی است .
تبصره 3: درمواردی که درنیمسال قبل ازکارآموزی درعرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد , درصورتی که درنیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها رادرآن نیمسال انتخاب نماید .

دروس پیش نیاز دانشگاهی
ماده3: آن دسته ازپذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها دردوره های کاردانی , کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته همه رشته های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها درآزمون ورودی ,‌دریک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده , ازحد نصاب معینی کمتر باشد ,‌موظفند حسب نیازرشته , دروسی راکه آن دانشگاه تعیین میکند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بردروس مندرج دربرنامه مصوب , دراولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.
تبصره 1: تعیین نوع درس ,‌تعداد واحد ,‌ریزمواد ,‌نحوه ارائه وزمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده وبراساس پیشنهاد گروههای آموزشی است .

تبصره 2: سازمان سنجش آموزش کشور, پس ازاعلام نتایج آزمون ورودی ,‌کارنامه پذیرفته شدگان , مشتمل برنمره خام آنها را درهریک ازمواد امتحانی دراختیار دانشگاههای ذیربط قرارمی دهد .
تبصره 3: ارائه دروس پیش نیازدانشگاهی وچگونگی اجرای آنها , دردانشگاهها از هرلحاظ ازجمله ثبت نمرات درکارنامه دانشجو, احتساب درمیانگین پایان نیمسال ومشروطی ومیانگین کل نمرات دانشجو, مانند دروس دانشگاهی وتابع مقررات آموزش عالی است .
تبصره 4: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد ازدروس پیش نیازدانشگاهی را گذرانده باشند , حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود .

طول دوره


ماده 4 : حداکثر مدت مجاز تحصیل دردوره های کاردانی 3 سال است . درصورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را درحداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند ازدانشگاه مربوط اخراج می شود.
ماده 5 : دانشجو می تواند درهرنیمسال تحصیلی ,‌فقط درمهلتی کمتر ازدوهفته پس ازشروع نیمسال تحصیلی حداکثر دودرس دیگر اخذ نماید یا دودرس اخذ شده خودرا حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید , مشروط برآنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی ازحد مقرر تجاوز نکند .
تبصره 1: غیبت درجلسات دوهفته اول هردرس به دلیل حذف واضافه ویا به هردلیل دیگر مجاز نیست ودرصورت پیش آمد, جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد .
تبصره 2 : حذف واضافه دردوره تابستانی امکان پذیرنیست .
ماده 6: درصورت اضطرار ,‌دانشجو میتواند تا 5هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ,‌فقط یکی ازدرسهای نظری خودرا با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند , مشروط برآنکه اولاً غیبت دانشجودرآن درس بیش از 4 مجموع ساعات آن درس 17 نباشد وثانیا ً , تعداد واحدهای باقیمانده وی از12 واحد کمتر نشود .

میانگین نمرات
ماده 7: درپایان هرنیمسال تحصیلی ,‌میانگین نمرات دانشجو درآن نیمسال ومیانگین کل نمرات اوتا پایان آن نیمسال محاسبه ودرپایان دوره تحصیلی نیز,‌میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه ودرکارنامه وی ثبت می شود .
تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات , تعداد واحدهای هردرس درنمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها برتعداد کل واحد هایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود .
تبصره 2 : دوره تابستانی ,‌به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو دردوره تابستانی می گذراند ,‌تنها درمحاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود .


نام نویسی مشروط


ماده 8: میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از12 باشد درغیر این صورت ,‌نام نویسی دانشجو درنیمسال بعد, به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1: درمواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتراز12 واحد باشد , آن نیمسال جزوسنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. درمواردی که به علت مشکلات دانشجو,‌در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از12 واحد باشد, آن نیمسال جزوسنوات تحصیلی دانشجو محسوب ودرصورت کسرمیانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .
تبصره 2: هردانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هربار به وی واولیاء اوکتباً اطلاع دهد ویک نسخه ازآن را درپرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور دراخطار به وی ازطرف دانشگاه ویا اظهار بی اطلاعی دانشجو ازاین امر,‌مانعی دراجرای مقررات نخواهد بود .
ماده 9 : دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل ازکارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از14 واحد درسی دردوره روزانه را ندارد .


اخراج دانشجوی مشروط


ماده 10 : درصورتی که میانگین نمرات دانشجو دردوره های کاردانی دردونیمسال تحصیلی ,‌اعم ازمتوالی یا متناوب ,‌کمتر از12 باشد درهرمرحله ای ازدوره که باشد , ازادامه تحصیل محروم می شود .
ماده 11 : دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش ازحد,‌ازادامه تحصیل محروم می شود ,‌درصورت انجام یا لغو تعهداتی که دردوران تحصیل سپرده است ,‌می تواند برای تحصیل مجدد به غیرازرشته قبلی خود, درآزمون سراسری شرکت کند ودرصورت قبولی دررشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد . دانشگاه پذیرنده می تواند ,‌واحد هایی را که دانشجو دررشته قبلی گذرانده است , با برنامه رشته جدید تطبیق داده وطبق ضوابط آن آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .


مرخصی تحصیلی وانصراف ازتحصیل


مرخصی تحصیلی


ماده 12 : دانشجو می تواندپس ازگذراندن یک نیمسال تحصیلی ,‌دردوره های کاردانی حداکثر برای 1 نیمسال ازمرخصی تحصیلی استفاده کند .
تبصره 1: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول (درس های پایه ، درس های عمومی و 10 واحد اختصاصی )وکسب میانگین کل 12 از این مرحله است 

تبصره 2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو درهردوره محسوب می شود .

ماده 13 : تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی , حداقل دوهفته قبل ازشروع نام نویسی هر نیمسال ,‌توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره 1: چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج اززمان مقرر ارائه شود , تصمیم گیری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است .
تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس ازکسب نظر ازدانشکده ذیربط قبل ازاتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید .
تبصره 3: عواقب ناشی ازمرخصی تحصیلی برعهده دانشجو می باشد.
ماده 14: دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل درکلیه رشته های علوم پزشکی ,‌میتوانند با رعایت سایر ضوابط ومقررات ازیک نیمسال مرخصی زایمان , بدون احتساب درسنوات تحصیلی استفاده نمایند .


انصراف ازتحصیل:


ماده 15: دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خودراشخصاً به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجازاست فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل ازپایان همان نیمسال تقاضای انصراف خودرا پس بگیرد . پس ازانقضای این مهلت حکم انصراف ازتحصیل وی صادر می شود وپس ازآن حق ادامه تحصیل درآن رشته را ندارد .
تبصره : دانشجوی منصرف ازتحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خودرا دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .


دانشجوی میهمان


ماده 16: درمواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیربه تغییر محل تحصیل خودباشد میتواند با توافق دانشگاههای مبداء ومقصد به عنوان دانشجوی میهمان , محل تحصیل خود رابطور موقت برای مدت معین تغییر دهد .
تبصره : میهمانی ازدوره های روزانه به شبانه وازدانشگاههای حضوری به غیر حضوری وازدانشگاههای دولتی به غیردولتی وبرعکس ممنوع است .
ماده 17: میهمان شدن دانشجو دریک دانشگاه مشروط براین است که دانشجوحداقل یک نیمسال تحصیلی خودرادردانشگاه مبداء گذرانده باشد .
ماده 18: میهمان شدن دانشجو دریک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء ودانشگاه مقصد, به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتراز10 واحد باشد وجمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو دردانشگاه مبداء ومقصد درآن نیمسال از12 واحد کمتر واز20 واحد بیشتر نشود ,‌بلامانع است .
ماده 19: هردانشجو درهررشته می تواند حداکثر یک نیمسال دردوره کاردانی ,‌دریک دانشگاه به طور تمام وقت , به صورت میهمان تحصیل کند . درهرحال واحدهایی که دانشجوبه صورت میهمان , چه به صورت تمام وقت وچه به صورت تک درس دریک یا چند دانشگاه گذرانده است ,‌نباید از40درصد کل واحدهای دوره تجاوزکند .
تبصره : انتخاب واحد دانشجو, چه به صورت تک درس وچه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوط دردانشگاه مبداء وطبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 20: واحدهایی که دانشجوی میهمان دریک یا چند دانشگاه می گذراند ,‌عیناً درکارنامه اودر دانشگاه مبدا,‌ثبت می شود ونمرات آنها درمحاسبه میانگین نیمسال ومیانگین کل او منظورخواهد شد.
حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان دردانشگاه مقصد 12 می باشد وواحدهایی راکه دانشجودردانشگاه مقصد با نمره کمتراز12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
ماده 21: مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادرمی شود.


پذیرش واحدهای درسی


ماده 22: معادل سازی وپذیرش دروسی که دانشجو قبلاً دردانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیرمجاز است:
1-22- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت درآزمون ورودی رشته جدید باشد .
2-22- دانشگاه قبلی ومدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت ,‌درمان وآموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات وفناوری باشد .
3-22- تحصیل دانشجو دردانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ,‌درمان وآموزش پزشکی ویا وزارت علوم , تحقیقات وفناوری باشد .
4-22- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجوبا دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته ونمره هریک ازدروس از12 کمتر نباشد.
تبصره 1: معادل سازی دروس تخصصی درمقاطع هم سطح یا ازمقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیراست .
تبصره 2: معادل سازی وپذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط دردانشگاه پذیرنده انجام می شود.
تبصره 3 : نمرات دروس پذیرفته شده ازدانشجو درمحاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی درمحاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 4: به ازاء هر 20 واحد ازدروس پذیرفته شده دانشجو , یک نیمسال تحصیلی ازحداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .

 

شرایط ورود ونام نویسی

ماده 1) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند درمهلت هایی که توسط سازمان سنجش یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی وانتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی درنخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون , انصراف ازتحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 2) دانشجو موظف است درهرنیمسال تحصیلی درزمانی که دانشگاه اعلام می کند,‌برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی دریک نیمسال بدون اطلاع وعذر موجه به منزله ترک تحصیل است ودانشجواخراج خواهد شد.

تبصره 1: درموارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل ازپایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد, درصورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه , آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب ومرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره 2- دانشجویی که ترک تحصیل نموده , چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ماده 3) دانشجوی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی دریک زمان حق نام نویسی وادامه تحصیل دربیش ازیک رشته , دریک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی را نخواهد داشت . درصورت تخلف , به تشخیص کمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ازادامه تحصیل دریکی از رشته های انتخابی محروم وسوابق تحصیلی وی باطل اعلام میشود ودانشجودراین حالت موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعداد های درخشان ) ازشمول این ماده مستثنی وتابع آئین نامه وضوابط مربوط به خود میباشند.

ماده 4) درپایان مرحله اول , امتحان جامع علوم پایه برگزار میشود وقبولی دراین امتحان شرط ورود به دوره بعدی میباشد.

تبصره 1-شرط شرکت درامتحان جامع علوم پایه , قبولی درکلیه درسهای مرحله اول ( درسهای علوم پایه , درسهای عمومی وواحدهای جنین وبافت شناسی دهان ودندان وفک وآناتومی دندان ) وکسب میانگین کل 12 ازاین مرحله است . بااین حال درشرایطی که دانشجو , تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد, می تواند درامتحان جامع علوم پایه شرکت کند ودرصورت قبولی, درس باقیمانده را دردوره بعدی بگذراند . بدیهی است نمره این درس درمیانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه نمرات تعدادی ازدروسی که دانشجو گذرانده ودرامتحانات آنها شرکت کرده است زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد , دانشجو به صورت مشروط درآزمون شرکت می نماید. درصورتی که بعداز اعلام نمره , دانشجو درآن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی , میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد , نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد وآزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت درآزمون اومحاسبه نخواهد شد وتا کسب نمره قبولی دردرس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم , اجازه شرکت درآزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت .

ماده 5) شرکت درامتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو درامتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل دردوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم میشود.

تبصره 1- غیبت غیرموجه درامتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت درامتحان محسوب میشود.

تبصره 2- دانشجویی که به علت مردود شدن درامتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل دررشته دندانپزشکی محروم میشود می تواند برابر دستور العمل تغییررشته دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی , دندانپزشکی وداروسازی که ازادامه تحصیل دردوره دکتری عمومی محروم می شوند, مصوب بیست ودومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28/4/82 ,‌به رشته دیگری درمقاطع کاردانی ,‌کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

واحدهای درسی وطول مدت تحصیل


ماده 6) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت ازتحصیل دردوره دکتری عمومی دندانپزشکی طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره درشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است .

ماده 7) دانشجو درهرنیمسال تحصیلی درکلیه مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی باید حداقل 12 وحداکثر تا 20 واحد درسی , انتخاب نماید.

تبصره 1- درآخرین نیمسال تحصیلی درهریک ازمراحل آموزشی , دانشجو ازرعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2- درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجودریک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما وموافقت دانشکده , درنیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 3- درمواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هریک از مراحل آموزشی را داشته باشد , درصورتی که درنیمسال قبل مشروط نشده باشد با تائید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها را درآن نیمسال بگذراند.

تبصره 4- دردوره تابستانی , دانشجو مجاز به انتخاب بیش از6 واحد درسی نمی باشد.

ماده 8) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ,‌دریک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ازحد نصاب معینی کمترباشد , موظفند حسب نیاز رشته , دروسی راکه آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بردروس مندرج دربرنامه مصوب , دراولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره 1- تعیین نوع درس , تعداد واحد , ریز مواد , نحوه ارائه وزمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده وبراساس پیشنهاد گروههای آموزشی است .

تبصره 2- سازمان سنجش آموزش کشور, پس از اعلام نتایج آزمون ورودی , کارنامه پذیرفته شدگان , مشتمل بر نمره خام آنها را درهریک از مواد امتحانی دراختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد.

تبصره 3- ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی وچگونگی اجرای آنها دردانشگاهها,‌ازهرلحاظ ازجمله ثبت نمرات درکارنامه دانشجو,‌احتساب درمیانگین پایان نیمسال ومشروطی ومیانگین کل نمرات دانشجو ,‌مانند دروس دانشگاهی وتابع مقررات آموزش عالی است .

تبصره 4- به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند, حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده میشود.

ماده 9) حداکثــــر مدت مجاز تحصیل دردوره دکتری عمومی دندانپزشکی 9 سال است که 5/3 سال اول به طی مرحله اول و 5/5 سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد.

تبصره 1- چنانچه دانشجویی نتواند درمدت 5/3 سال اول , ازامتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل دررشته دندانپزشکی محروم میشود ومی تواند به یکی از مقاطع کاردانی , کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته تغییر رشته بدهد.

تبصره 2- دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند درمدت 5/5 سال ازشروع مرحله دوم ,‌این مرحله را به پایان برساند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است , مشروط برآن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.

ماده 10) دانشجو میتواند درهرنیمسال تحصیلی ازکلیه مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فقط در مهلتی کمتر از دوهفته پس از شروع نیمسال ,‌حداکثر دودرس اخذ شده خود را حذف یا دودرس دیگر اخذ نماید ویا دودرس اخذ شده خود را با دودرس دیگر جابجا نماید, مشروط براین که تعداد واحدهای اخذ شده وی از حدود مقرر درماده 7 تجاوز نکند.

تبصره 1- غیبت درجلسات دوهفتــــه اول هردرس به دلیل حذف واضافه ویا به هردلیل دیگر مجاز نیست ودرصورت پیش آمد ,‌جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- حذف واضافه دردوره تابستانی امکان پذیر نیست .

ماده 11) درصورت اضطرار , دانشجو درهریک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده , فقط یکی از دروس نظری خود رابه پیشنهاد گروه آموزشی مربوط وتایید معاون آموزشی دانشکده حذف کند , مشروط براینکه اولاً‌ غیبت دانشجو درآن درس بیش ازحد مجاز نباشد وثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

ماده 12) حذف کلیه درسهای اخذ شده دریک نیمسال , حداکثر تاقبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال ,‌تنها درصورتی مجاز است که بنابه تشخیص شورای آموزشی دانشگاه , دانشجو قادر به ادامه تحصیل درآن نیمسال نباشد.

ماده 13) میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال ازمرحله اول آموزش دندانپزشکی نباید از 12 ودر مرحله دوم از 14 کمتر باشد , درغیراین صورت نام نویسی دانشجو درنیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1- درمواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از12 واحد باشد, آن نیسمال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. درمواردی که به علت مشکلات دانشجو یا نیمسال آخر درهریک ازمراحل آموزش دندانپزشکی تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد , آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و درصورت کسرمیانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجورا هربار به وی واولیاء اش کتباً‌ اطلاع دهد ویک نسخه ازآن را درپرونده دانشجو ضبط کند. بااین وصف قصور درعدم اخطار به وی از طرف دانشگاه ویا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر , مانع ازاجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 14) دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی درآخرین نیمسال هریک از مراحل آموزش دندانپزشکی , حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی درآن نیمسال را ندارد.

ماده 15) دانشجویی که درمراحل آموزش دندانپزشکی برای سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شود , ازادامه تحصیل محروم می شود وچنانچه میانگین کل واحد هایی که گذرانده است حداقل 10 باشد , می تواند به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته , کارشناسی ناپیوسته وکاردانی تغییر رشته بدهد.

ماده 16) میانگین نمرات دانشجونباید درپایان مرحله اول آموزش دندانپزشکی از12 ودرپایان مرحله دوم از 14 کمتر باشد. دانشجویی که دارای میانگین کمتر از حد تعیین شده درهریک از مراحل باشد درصورتی که مدت مجاز تحصیل وی درآن مرحله به پایان نرسیده باشد , میتواند درسها یا بخشهایی را که درآنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده است , تکرار کند. درغیراین صورت حق ورود به مرحله بعدی ویا فراغت ازتحصیل را نخواهد داشت . بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه برنمرات قبلی درکارنامه دانشجو ثبت ودرمحاسبه میانگین مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

تبصره 1- درصورتی که دانشجویی , تعدادی از درسها یا بخشهایی راکه درآنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده , جهت جبران میانگین کل هریک از مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تکرار نماید ودردرس یا بخش تکراری مردود شود, چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی , ردی وتکراری میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد , قبولی قبلی او درآن درس یا بخش ملاک عمل است و دانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود ودرصورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حدنصاب نرسیده باشد دانشجو درآن درس یا بخش مردود است وعلیرغم اینکه قبلاً نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً‌ آن درس یا بخش را تکرار نماید.

تبصره 2- دانشجویی که نتواند یا نخواهد ازفرصت مذکور دراین ماده استفاده کند , یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید, می تواند به یکی ازمقاطع کاردانی ,‌کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

تبصره 3- شرط اخذ واحدهای درمان جامع وجامعه نگری عملی ,‌رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی وهمچنین کسب میانگین کل (بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول ) حداقل 14 میباشد.

ماده 17) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش ازحد , ازادامه تحصیل محروم می شود, درصورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است , می تواند برای تحصیل مجدد به غیر ازرشته قبلی خود , درآزمون سراسری شرکت کند ودرصورت قبولی دررشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند , واحدهایی راکه دانشجو دررشته قبلی گذرانده است , با برنامه رشته جدید تطبیق داده وطبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها رابپذیرد.
ماده 18) دانشجوپس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند درطول مراحل آموزش دندانپزشکی , حداکثر دونیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب درسنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 1- موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو دراولین نیمسال تحصیلی به عهده شورای آموزشی دانشگاه میباشد.

تبصره 2- مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو درهرمرحله محسوب می شود.

ماده 19) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ,‌حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هرنیمسال, توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره 1- چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود , تصمیم گیری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره 2- اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ازاتمام مهلت نام نویسی , موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا ً به وی ابلاغ کند.

تبصره 3- عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی برعهده دانشجو است .

ماده 20) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند بارعایت سایر ضوابط ومقررات ازیک نیمسال مرخصی زایمان , بدون احتساب درسنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 21) دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً‌ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجازاست فقط برای یک بار حداکثر تایک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف ازتحصیل وی صادر می شود وپس از آن حق ادامه تحصیل درآن رشته را ندارد.

تبصره – دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ماده 22)درمواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییرمحل تحصیل خود باشد , می تواند با توافق دانشگاههای مبدا ومقصد به عنوان دانشجوی میهمان ومحل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره 1- میهمانی ازدوره های روزانه به شبانه , ازدانشگاههای حضوری به غیرحضوری , ازدانشگاههای دولتی به غیر دولتی وبرعکس ممنوع است .

تبصره 2- میهمان شدن دانشجو دریک دانشگاه , مشروط براین است که دانشجو حداقل دونیمسال تحصیلی خود را دردانشگاه مبدا گذرانده باشد.

تبصره 3- میهمان شدن دانشجو دریک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس باموافقت دانشگاه مبدا ودانشگاه مقصد , به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد وجمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو دردانشگاه مبدا ومقصد درآن نیمسال از 12 واحد کمتر واز 20 واحد بیشتر نشود , بلامانع است .

ماده 23) تعداد واحدهایی که دانشجوی میهمان چه به صورت تمام وقت وچه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است , نباید از 25 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره 1- انتخاب واحد دانشجو به صورت میهمان دردانشگاه مقصد چه به صورت تک درس وچه به صورت تمام وقت باید بااطلاع گروه آموزشی مربوط دردانشگاه مبدا وطبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

تبصره 2- واحدهایی که دانشجوی میهمان دریک یا چند دانشگاه می گذراندعینا درکارنامه دانشجو ثبت می شود ونمرات آنها درمحاسبات میانگین نیمسال ومیانگین کل منظور خواهد شد.

تبصره 3- حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان دردانشگاه مقصد 12 میباشد وواحدهایی راکه دانشجو دردانشگاه مقصد بانمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً‌ بگذراند.

ماده 24) مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

ماده 25) معادل سازی وپذیرش دروسی که دانشجو قبلاً دردانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است بارعایت شرایط به شرح زیر مجاز است :
1- 25- دانشجوباتوجه به سوابق تحصیلی خود , مجاز به شرکت درآزمون ورودی رشته جدید باشد.
2- 25- دانشگاه قبلی ومدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی یا وزارت علوم ,‌تحقیقات وفناوری باشد.
3- 25- تحصیل دانشجو دردانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی یا وزارت علوم ,‌تحقیقات وفناوری باشد.
4- 25- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده بادروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته ونمره هریک ازدروس از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1- معادلسازی دروس تخصصی درمقاطع هم سطح یا ازمقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیراست .

تبصره 2- معادلسازی وپذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط دردانشگاه پذیرنده انجام میشود.

ماده 26) نمرات دروس پذیرفته شده ازدانشجو درمحاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

ماده 27) به ازای هر 20 واحد ازدروس پذیرفته شده دانشجو, یک نیمسال تحصیلی ازحداکثرمدت مجاز تحصیل وی کاسته میشود.

ماده 28) پایان نامه بخشی از دوره دکتری عمومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

ماده 29) دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی می بایست پس ازگذراندن 120 واحد درسی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب وبه ثبت برسانند.

تبصره : به دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را درمدت مقرر به ثبت نرسانند ,‌تازمان ثبت موضوع پایان نامه ,‌واحد درسی جدید ارائه نخواهد شد.

ماده 30) انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد.

ماده 31) موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه باعنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یکسان در 5 سا ل اخیر دردانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد.

تبصره – درموارد خاص وبانظر شورای پژوهشی دانشکده , درموضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد درکمتر از فاصله زمانی فوق باشد, اخذ پایان نامه باعنوان ومحتوای مشابه بلامانع است .

ماده 32) هردانشجو باید یک موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید.

تبصره – انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی ازدانشجویان (حداکثر 3 نفر) پس از تائید استاد راهنما وتصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز میباشد.
الف – حجم واهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد.
ب- تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هریک ازدانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.

ماده 33) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود.
الف – انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما
ب – بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده
ج – تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه درگروه آموزشی مربوطه
د- ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه ازطرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب درشورای پژوهشی دانشکده
ه – ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه
تبصره – فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد.

ماده 34) هرپایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد:
الف- چکیده به زبان فارسی وانگلیسی ( اهمیت وزمینه کار, مواد وروش ,‌نتایج ونتیجه گیری )
ب – مقدمه ( دلایل اهمیت موضوع پژوهش , اطلاعات کلی درزمینه پژوهش واهداف پژوهش)
ج – بررسی متون
د- روش کار( نوع پژوهش – محیط ومواد پژوهش – حجم نمونه وروش نمونه گیری , روش جمع آوری اطلاعات , روش تجزیه وتحلیل داده ها وانواع آزمون های آماری ومراحل انجام کار)
ز- نتایج ( استفاده از آزمون های آماری , جداول , نمودارها وبیان نتایج )
و- بحث ونتیجه گیری ( بررسی نتایج حاصله , مقایسه نتایج با سایر مطالعات , بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات ,‌بررسی نقایص ومحدودیت های پژوهش , نتیجه گیری نهائی وارائه پیشنهادات )
ه – مراجع

ماده 35) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه برچکیده به زبان انگلیسی , چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد.

ماده 36) کلیه دانشجویان موظف به دفاع ازپایان نامه خود درآخرین نیمسال تحصیلی می باشند وچنانچه دانشجو درچهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند ازپایان نامه خود دفاع ونمره قبولی کسب نماید, علی رغم اینکه کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد, اخراج خواهد شد.

 

 

لینک دانلود مقررات آموزشی :

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

پذیرش واحدهای درسی

* مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

* دانشجوی میهمان