کمیته توانمند سازی اساتید

معرفی: یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد

 .

رسالت و اهداف

کمیته توانمندسازی اساتید برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی و یادگیری، روش های آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود

 

 

اهداف کمیته توانمندسازی اساتید (EDC)

 

- نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی

- نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیازسنجی

- نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد

- نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاه‌های ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روشهای نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه

- نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط

- نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی کمیته توانمند سازی اساتید(EDO)

 

وظایف کمیته های توانمندسازی اساتید در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

  • تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیازسنجی
  • تدوین و اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • تدوین و اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روشهای نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه
  • تدوین و اجرای پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط
  •  تدوین و اجرای برنامه ای جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی
  • ارزشیابی مدون کارگاههای آموزش پزشکی
  • ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی از نتایج ارزشیابی کارگاه‌های آموزش پزشکی اجرا شده

 

 

 

شاخص/ شاخص های دستیابی

 
 

تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی

 

برگزاری حداقل دو کارگاه آموزشی براساس نیازسنجی به همراه برگزاری کارگاه سوالات چند گزینه ای

 

ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی از نتایج ارزشیابی کارگاههای آموزش پزشکی اجرا شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه

گویه ها

نمره برحسب اولویت

حضوری

غیرحضوری

پژوهشی

طرح و روانسنجی پرسشنامه های تحقیقاتی

     

آشنایی با روش پژوهش کیفی

     

آشنایی با روش پژوهش کمی

     

نگارش متون علمی

     

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI

     

چالش ها و راهکارهای پژوهش در آموزش

     

پزشکی مبتنی بر شواهد(( EBM

     

آشنایی با روش های مرور سیستماتیک

     

توسعه فردی

اصول سخنرانی علمی

     

زبان آکادمیک

     

گرامر و مکالمه انگلیسی

     

آشنایی با اصول ترجمه

     

روش های برقرار کردن ارتباط موفق

     

نحوه ی نگارش CV

     

سخنرانی پیشرفته

     

نحوه انجام مکاتبات علمی داخلی و خارجی

     

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

     

فناوری اطلاعات

یادگیری الکترونیکی

     

جستجوی منابع

     

SPSS

     

مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزارEnd Note

     

آشنایی با LMS

     

اجرایی و مدیریتی

مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی استراتژیک )

     

مدیریت و رهبری آموزشی

     

مدیریت زمان

     

تصمیم گیری

     

مدیریت عمومی

     

آموزش پزشکی

روش ها و فنون تدریس

     

 

 پرسشنامه نیازسنجی آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم پزشکی