کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان

معرفی: با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از نظران آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم, به موجب این آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد می شوند.

 

 

 

اهداف کمیته مشورتی دانشجویان (EDC )

نظارت بر وجود بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش

- نظارت بر وجود برنامه مدون برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش

 -تدوین و نظارت بر اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش

- نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در تدوین برنامه‌های دفاتر توسعه آموزش

- نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در اجرای برنامه‌های دفاتر توسعه آموزش

 

برنامه عملیاتی کمیته مشورتی دانشجویی (EDO )

  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  • انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد
  • بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
  • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
  • بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی

اعضاء

  1. مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحد
  2. نمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده های موجود در واحد به انتخاب رئیس دانشکده ها
  3. مشاور علمی اجرای کمیته مشورتی دانشجویی واحد
  4. سرپرست دفتر استعدادهای درخشان واحد

 

شاخص/ شاخص های دستیابی

 
 

تشکیل کمیته مشورتی دانشجوی در واحد دانشگاهی

 

تعیین مسئول و دبیر کمیته مشورتی دانشجوی

 

ارزشیابی عملکرد دو ماهه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده و ارائه گزارش

 

 

 

شیوه نامه شرح وظیفه مسئول کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده / دانشگاه

 

     مسئول کمیته مشورتی نقش تبات بخشی و حمایت کننده در عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی دارد از این رو این شیوه‌نامه بمنظور تبیین فعالیت مسئول کمیته مشورتی دانشجوئی در 13 بند تنظیم شده است و تابع آئین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه/ دانشکده می‌باشد.

 

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه موظف می‌باشد که:

  • تمام تلاش خود را بر حسن اجرای آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های کمیته مشورتی بکار گیرد.

2- با مشورت دبیر و اعضای کمیته مشورتی دانشجویی برنامه راهبردی و عملیاتی را تنظیم نماید.

3- بر فعالیت اعضای کمیته مشورتی دانشجویی نظارت داشته باشد.

4- پیگیر انتخاب دبیر کمیته مشورتی دانشجویی باشد.

5- نظارت بر اجرای سیاست های مصوب کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه داشته باشد.

6- در جلسات کمیته مشورتی دانشجوئی دانشکده/ دانشگاه شرکت فعال و منظم داشته باشد.

7- نظر کارشناسی آموزشی خود را به دانشجویان برای ارائه طرح یاری آموزشی بدهد.

8- پیگیر انتقال مسائل و نیازهای آموزشی دانشجویان به رده های بالاتر نظام آموزشی باشد.

9- پیگیر ارائه گواهی عملکرد اعضا کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه باشد.

10- به مدیر دفتر توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشکده/ دانشگاه گزارش عملکرد ارائه دهد.

11- ارزشیابی کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه را انجام دهد.

12- پاسخگو به رئیس دانشکده/ دانشگاه در قبال عملکرد کمیته باشد.

 

شیوه نامه نحوه مشارکت دانشجویی در شورای آموزشی دانشکده / دانشگاه

مشارکت دانشجو با رویکرد کمک به تصمیم سازی در سطوح تصمیم گیری حاکمیت آموزشی، بستر مناسبی برای پویایی و تحرک بیشتر نظام آموزشی می باشد. این شیوه نامه در راستای ماده 6 آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی و بمنظور مشارکت دانشجوی عضو کمیته مشورتی دانشجویی در شورای آموزشی در هفت ماده و دو تبصره تنظیم شده است و تابع آئین نامه های آموزشی دانشکده /دانشگاه می باشد.

1) انتخاب دانشجو عضو کمیته مشورتی برای شرکت در جلسه شورای آموزشی در ابتدای سال تحصیلی توسط رئیس دانشگاه/ دانشکده صورت می گیرد. دانشجوئی که بعنوان نماینده دانشجویان (دانشجوی رابط شورا) برای حضور در شورای آموزشی دانشگاه/ دانشکده انتخاب می‌شود بالطبع عضو کمیه مشورتی دانشجویی دانشگاه/ دانشکده نیز می‌گردد.

2) رئیس دانشگاه/ دانشکده مرجع تعیین صلاحیت دانشجو عضو کمیته مشورتی در ادامه وظایف خود بعنوان رابط دانشجویان و شورای آموزشی دانشگاه/ دانشکده می‌باشد.

3) رئیس محترم شورای آموزشی ملزم است زمانی از جلسه را به استماع نظرات دانشجوی عضو کمیته مشورتی اختصاص دهد (شرکت دانشجو در جلسه شورت می‌تواند به صورت تمام یا پاره‌های از وقت جلسه به تشخیص رئیس شورا باشد).

4) دستور جلسه شورای آموزشی توسط دبیر محترم قبل از برگزاری شورا به اطلاع دانشجوی محترم عضو کمیته مشورتی رسانده شود.

تبصره 1: دستور کار جلسه آتی یک هفته قبل به اطلاع دانشجو رسانده شود.

تبصره 2: دعوت از دانشجوی عضو کمیته توسط دبیر محترم شورای آموزشی دانشکده/ دانشگاه بصورت کتبی صورت می‌گیرد.

5) دانشجوی عضو کمیته مشورتی می‌بایست مصوبات کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه را در صورت موافقت رئیس دانشکده/ دانشگاه در جلسه شورای آموزشی دانشکده/ دانشگاه طرح نماید.

6) دانشجوی عضو کمیته مشورتی از طریق راهکارهای مناسب برای جمع‌آوری نظام‌مند و علمی پیشنهادات و نظرات دانشجویان و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه درباره دستور کار جلسه شورا در فرصت موجود اقدام می‌نماید و بر اساس تحقیق میدانی صورت گرفته، نظر کمیته مشورتی دانشجویی را به شورا در جهت کمک به تصمیم سازی ارائه دهد.

7) دانشجوی رابط شرکت کننده در شورا با حضور مستمر در کمیته مشورتی دانشجویی موظف به اطلاع رسانی خلاصه‌ای از مصوبه‌های شورای آموزشی در ارتباط با موضوع‌های پیشنهادی دانشجویان به سایر اعضای کمیته می‌باشد.

 

شیوه نامه شرح وظیفه دبیرکمیته مشورتی دانشجویی دانشکده / دانشگاه

دبیر کمیته مشورتی نقش تاثیرگذاری در عملکردکمیته مشورتی دانشجویی دارد از این رو این شیوه نامه بمنظور تبیین فعالیت دبیر کمیته مشورتی دانشجویی در 13 بند تنظیم شده است و تابع آئین نامه های آموزشی دانشگاه/ دانشکده می باشد.

 

دبیر کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه موظف می باشد که:

1- تمام تلاش خود را بر حسن اجرای آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های کمیته مشورتی بکار گیرد.

2- هماهنگی برای برگزاری جلسات کمیته مشورتی با اطلاع رسانی اثربخش را انجام دهد.

3- جلسات کمیته مشورتی دانشجویی را برگزار نماید و صورتجلسات را یادداشت و بایگانی نماید.

4- وب سایت کمیته مشورتی دانشجویی را به روز نگه دارد.

5- پیگیر برگزاری انتخابات کمیته مشورتی دانشجویی باشد.

6- مصوبات جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه را به اعضا اطلاع دهد و نظرسنجی ها را انجام دهد.

7- سیاست مصوب کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه را اجرا نماید.

8- در جلسات کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه شرکت فعال و منظم داشته باشد.

9- گزارش عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده را به کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه ارائه دهد.

10- بر اساس نیاز سنجی‌ها، هماهنگ کننده برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کمیته مشورتی دانشجویی باشد.

11- پیگیر ثبت مسائل آموزشی تمامی کلاس ها و دوره ها در دفتر نیازهای آموزشی دانشجویی در هر نیمسال باشد.

12- پیگیر برگزاری جلسات دانشجویان با مدیران آموزشی بر اساس طرح یاری آموزشی باشد تا مسائل آموزشی بصورت نظام مند به رده های بالای نظام آموزشی انتقال یابد.

13- پاسخگو به رئیس کمیته مشورتی دانشجویی در قبال عملکرد کمیته باشد.

 

شماره

موضوع

نمره

مستندات

ممیزی

نمره

الف

ساختار

1

دفتر نیازهای آموزشی دانشجویی

شرط ارزشیابی

فعال بودن در هر نیمسال

 

 

2

دفتر فرمهای یاری آموزشی

شرط ارزشیابی

فعال بود در هر نیمسال

 

 

3

تشکیل جلسات کمیته

2

به ازای هر جلسه(صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته)

 

 

4

حضور اکثریت اعضا در جلسات کمیته

2

برای کل جلسات سال (صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته)

 

 

5

حضور کامل و منظم نمایندگان دانشجوئی کمیته دانشکده در کمیته مشورتی دانشجوئی دانشگاه

2

امتیاز به نسبت مشارکت (صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته )

 

 

6

حضور کامل و منظم نمایندگان دانشجوئی دوره ها و کلاسها در کمیته مشورتی دانشجویی

2

امتیاز به نسبت مشارکت (صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته(

 

 

7

مشارکت نماینده کمیته در شورای آموزشی،جلسات گروه های آموزشی و یا مشارکت مدیران آموزشی دانشکده در جلسات کمیته

1

به ازای هر جلسه(صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته(

 

 

8

محتوی وبسایت کمیته مشورتی (صورت جلسات،معرفی اعضا،آئین نامه ها،اخبار آموزشی،مرکز مبادلات،سامانه جمع آوری نظرات،ظاهر مطلوب و روز آمد بودن)

4

به نسبت تکمیل بودن وبسایت

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

پیامدهای آموزشی (متولی کمیته(

1

برگزاری کارگاه (با موضوع های آموزشی)

1

به ازای هر دو کارگاه یک امتیاز(اعلان شده در قسمت اخبار آموزشی وب سایت کمیته(

 

 

2

برگزاری سمینار (با موضوع های آموزشی)

2

به ازای هر سمینار (اعلان شده در قسمت اخبار آموزشی وبسایت کمیته (

 

 

 

3

ساخت محصولات آموزشی

1

نامه تائید مرکز مطالعات و توسعه دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

پیامدهای پژوهشی (متولی کمیته)

1

مشارکت در طرح دانش پژوهی(SOTL)ارائه شده به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

3

به ازای هر طرح

 

 

2

مقاله انتشار یافته یا طرح تحقیقاتی آموزشی ارائه شده به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

3

به ازای هر طرح یا مقاله انتشار یافته

 

 

3

شرکت اعضا در کنگره های علمی – پژوهشی با موضوعات آموزشی

1

هر دو شرکت کننده یک امتیاز با حمایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

 

 

ت

پیامدهای اجرایی

1

فرایند آموزشی ارائه شده به جشنواره شهید مطهری

5

به ازای هر فرایند منتخب (5/2 امتیاز به ازای هر فرایند)

 

 

2

مصوبات اجرا شده کمیته در سطح شورای آموزشی دانشگاه

15

هر مصوبه منتج از فرم یاری آموزشی باشد و مندرج در صورتجلسه شورا

 

 

3

مصوبات اجرا شده کمیته در سطح شورای آموزشی دانشکده

10

هر مصوبه منتج از فرم یاری آموزشی باشد و مندرج در صورتجلسه شورا

 

 

4

مصوبات اجرا شده کمیته در سطح شورای گروه آموزشی دانشکده

5

هر مصوبه منتج از فرم یاری آموزشی باشد مندرج در صورتجلسه شورا

 

 

5

طرح های یاری دانشجوئی مطابق فرم فرایند استفاده از نظرات دانشجوئی

5/2

هر طرح یاری آموزشی اتمام یافته منوط به نامه ارجاع آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل :