کمیته برنامه ریزی درسی

معرفی: کمیته برنامه‌ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه‌ریزی درسی در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

رسالت: توسعه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه و انطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان.

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی (EDC)

 • مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس
 • ارزشیابی طرح دوره ها و طرح درس ها
 • مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی
 • مشارکت در تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی
 • مشارکت در تدوین برنامه آموزش دستیاران در مرکز مهارتهای بالینی
 • نظارت بر اجرای برنامه های پیش بینی شده در مرکز مهارتهای بالینی
 • مشارکت در تدوین برنامه آموزش جامعه نگر به دانشجویان علوم پزشکی
 • همکاری در ارتقای کیفی فیلدهای آموزش جامعه نگر به دانشجویان علوم پزشکی
 • پایش و ارزشیابی اجرای برنامه های آموزش جامعه نگر

برنامه عملیاتی کمیته های برنامه ریزی درسی (EDO)

 1. مشارکت در برگزاری کارگاه‌هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره 
  2 .
  بازنگری و اصلاح طرح درس‌ها
 2. همکاری در طراحی کارگاه‌های مهارتی محوری در راستای برنامه‌ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره
  4. ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه‌های دانشکده های مختلف
 3. برگزاری جلسات حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس‌ها
 4. تدوین و بازنگری لاگ بوک‌ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف
 5. 7. تدوین برنامه های آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط
 6. پایش و ارزشیابی کیفی برنامه های آموزش جامعه نگر
 7. تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت‌های بالینی
 8. نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در مرکز مهارت‌های بالینی

شاخص/ شاخص های دستیابی

 
 

بازنگری و اصلاح طرح درس ها

 

ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده های مختلف

 

تدوین و بازنگری لاگ بوکها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست ارزیابی طرح درس ...................................."

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی          کارشناسی ارشد                    دکتری حرفه ای                     کارشناسی              کاردانی

عنوان درس:

ردیف

اجزا و عناوین طرح درس

خیر

بلی

 

ناقص

کامل

 

1

نام و کد درس قید شده است

     

 

2

رشته و مقطع تحصیلی لحاظ شده است

     

 

3

تعداد و نوع واحد بیان گردیده است

     

 

4

دروس پیش نیاز منظور شده است

     

 

5

اهداف کلی درس نوشته شده است

     

 

6

اهداف اختصاصی نوشته شده است

     

 

7

نوع حیطه ها مشخص شده است

     

 

8

نوع و چگونگی فعالیت استاد نوشته شده است

     

 

9

نوع و چگونگی فعالیت دانشجو در کلاس نوشته شده است

     

 

10

تکالیف دانشجویی مشخص شده است

     

 

11

شیوه تدریس بیان شده است

     

 

12

استفاده از رسانه های کمک آموزشی نوشته شده است

     

 

13

رفرنس ( منابع ) مورد استفاده برای دانشجویان قید شده است

     

 

14

نحوه ارزیابی دانشجو نوشته شده است

     

 

15

تعداد طرح درس های ارائه شده با تعداد واحد مطابقت دارد

     

 

16

تطبیق طرح درس ارائه شده با اصول و چهارچوب وزارت

     

 

 

مسئول ارزشیابی طرح درس:                                                                          تاریخ: