کمیته پژوهش در آموزش

معرفی: اساتید دانشگاه در زمینه تولید و توسعه دانش وظایف مهمی بر عهده دارند. نقش پژوهشگری برای اساتید دانشگاه نقش شناخته شده‌ای می‌باشد. البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها به بکارگیری یک سازوکار روش‌مند و نظام‌مند برای تولید دانش در طی یک پروژه پژوهشی پایه و تدوین مقاله و انتشارات و تالیفات در این بخش محدود نمی شود. امروزه اختراع، ابداع  و کارآفرینی  نیز از رسالت‌های دانشگاه و اساتید می باشد. وظیفه اصلی دپارتمان پژوهش در آموزش، مدیریت ونظارت بر روند تصویب، و حمایت از طرح‌های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام مؤثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاونت آموزشی می‌باشد، برداشته شود.

     رسالت: ارتقای جایگاه آموزش در دانشگاه، نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای آن‌ها، گسترش فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش در سطح دانشگاه و کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن.

 

اهداف کمیته پژوهش در آموزش:

 • اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش در دانشگاه
 • نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی برای تعیین اولویت‌های پژوهش درآموزش
 • مشارکت و نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای ارائه مشاوره در مور د طرح های پژوهش در آموزش
 • مشارکت و نظارت بر اجرای طرح های دارای اولویت پژوهش در آموزش
 • نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخلی
 • نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارجی
 • نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمینارهای داخلی
 • نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمینارهای خارجی
 • نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای بکارگیری نتایج طرح های پژوهش در آموزش
 • نظارت بر انتشار کتاب در زمینه های مختلف آموزش پزشکی
 • نظارت بر ارائه فرایندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • نظارت بر وجود کمیته نوآوری و دانش پژوهی و تشکیل جلسات مستمر این کمیته در واحدها
 • تدوین سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر اطلاع رسانی مناسب فعالیت‌های مصوب نوآوری و دانش پژوهی

 

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش EDO))

     وظایف کمیته های پژوهش در آموزش در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند به پژوهش های آموزشی می باشند، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

 • توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش
 • پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته
 • نیازسنجی و تعیین اولویت‌های طرح‌های پژوهش در آموزش و درج اولویتهای مذکور در سایت واحد؛
 • وصول طرح‌های پژوهشی بر اساس اولویت ها؛
 • ارزیابی و انتخاب طرح‌های پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش واحد دانشگاهی
 • حمایت از طرح های مشترک با سایر واحد های دانشگاهی
 • مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح‌های پژوهشی مصوب؛
 • پیگیری پیشرفت اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش‌های ارائه شده توسط مجری طرح؛
 • بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و تلاش در جهت رفع موانع؛
 • جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش
 • حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
 • انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی
 • ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی
 • ارائه فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • ایجاد کمیته دانش پژوهی آموزشی بر طبق آئین نامه مربوطه و تشکیل جلسات مستمر منطبق بر شرح وظایف
 • ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضای هیات علمی متقاضی برای انجام فعالیت‌های نوآوری و دانش پژوهی
 • اطلاع رسانی کلیه فعالیت های دانش پژوهی مصوب اعضای هیات علمی از طریق وب سایت واحد و انتشار آنها در خبرنامه یا بولتن یا فصلنامه یا مجله ...

     مسئولین کمیته ها موظفند بنحوی برنامه ریزی نمایند که سالیانه، بیش از 1 مقاله به ازای هر 30 عضو هیئت علمی در مجلات داخلی، بیش از 1 مقاله به ازای هر 70 عضو هیئت علمی در مجلات خارجی، بیش از 1 مقاله به ازای هر 15 عضو هیئت علمی در سمینارهای داخلی، بیش از 1 مقاله به ازای هر 30 عضو هیئت علمی در سمینارهای خارجی داشته و در هر سال 2-4 کتاب در زمینه های مختلف آموزش پزشکی به چاپ برسانند. مسئولین کمیته ها همچنین می‌بایست در هر ترم آموزشی، گزارشی از تعداد طرح‌های پژوهشی دریافتی، تعداد طرح‌های مصوب شده، میزان پیشرفت‌های طرح‌های در دست اجرا، تعداد مقالات  و فرایندهای حاصل از اجرای طرح‌ها، بودجه طرح‌های مصوب، میزان پرداخت‌های انجام شده،... تهیه و در قالب گزارشی به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ارائه نماید.

 

دفاتر محترمEDO   موظفند شاخص های مورد نظر را کسب نمایند.

شاخص/ شاخص های دستیابی

 
 

نیازسنجی و تعیین اولویت‌های طرح‌های پژوهش در آموزش و درج اولویت‌های مذکور در سایت واحد

 

وصول  حداقل 3 طرح‌های پژوهشی بر اساس اولویت ها

 

مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح‌های پژوهشی مصوب