حوزه اداری

نام مدیر: علی آقاجان­زاده

مدرک: کارشناسی ارشد

زیرمجموعه:

دبیرخانه- امور کارگزینی و رفاه کارکنان- تدارکات- نقلیه- دفترفنی- تأسیسات- امور حقوقی- امور خدماتی

حیطه فعالیت:

کلیه امور اداری، امور مربوط به خرید وسائل و تجهیزات مورد نیاز بخشها و قسمتهای اداری، پیگیری امور تعمیر و نگهداری تجهیزات و ساختمانهای واحد، هماهنگی سرویسهای دانشجویان، اساتید و کارکنان، صدور احکام و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان، پیگیری امور حقوقی واحد، کلیه امور نظافتی بخشها و قسمتهای واحد، پیگیری امور رفاهی کارکنان.

دبیرخانه :

خانم افسانه سعیدی مقام: مسئول دبیرخانه

خانم مریم صانعی: اپراتور

خانم طاهره کاشانی: متصدی دبیرخانه

آقای محمدمیرزائی: نامه رسان

کارگزینی:

 

خانم نسرین خلیلی: کارگزین

تدارکات:

آقای محمدرضا یوسف زاد: مسئول تدارکات

آقای حسین عاشور: کارپرداز

 آقای حسینعلی ایمانی: کارپرداز

امور انبار:

آقای ابوالفضل علی محمدی: انباردار

آقای بهرام رمضانی: انباردار

نقلیه:

آقای عزیزالله دانشفر: مسئول نقلیه

آقای قاسم انصاریان: راننده

خدمات:

29 نفرنیروی خدماتی

دفتر فنی:

آقای هیراد باوری

اداره تعمیر و نگهداری:

آقای علی مجدآبادی فراهانی: کارشناس تأسیسات

آقای بهمن احمدی: سرویسکار

آقای قربانعلی آزادمرد: سرویسکار

آقای هادی جاویدفر: تعمیرکار تجهیزات پزشکی

آقای کیانوش فروغ: تعمیرکار تجهیزات پزشکی

تلفنها:

تلفکس مدیر اداری: 22763430

تدارکات:

تلفن:22763447

فکس:22763377