اولویت های پژوهشی گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت

1) روش های نوین وکمکی تشخیص و درمان ضایعات دهان و فک و صورت

2) شناسایی روند بیماری زایی ضایعات دهان و فک و صورت

3) بررسی اپیدمیولوژی ضایعات دهان و فک و صورت

4) پژوهش در آموزش جهت شناسایی وضعیت موجود و ارتقای کیفیت آموزش در دندانپزشکی

5) مطالعات علوم پایه در دندانپزشکی