بازدید دانشجویان و اعضاء محترم هیات علمی از پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی