بازدید دانشجویان و اعضاء محترم هیات علمی از کارخانه تولید محصولات و مواد دندانپزشکی