اطلاعات مسئولین دانشکده دندانپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

       سمت

شماره تلفن

                     آدرس ایمیل

  1

دکتر افشین حراجی

 

رییس دانشکده

22542170

Afshin_haraji@yahoo.com 

  2

دکتر غلامحسین رمضانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

22543095

gh.h.Ramezani@gmail.com

  3

دکتر آرش عزیزی

معاون پژوهش و فناوری

22580925

drarashazizi@yahoo.com

  4

دکتر دنیا صدری

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

     22763460

donia1351@yahoo.com

  5

دکتر لادن حافظی

مدیر پژوهش و فناوری

     22580925

LHAFEzzi@yahoo.com   

  6

علی حیدری

مسئول روابط عمومی

     22763459

aliazad7452@gmail.com

  7

مرتضی کوشکستانی

رییس امور دانشجویی  و فرهنگی

     22763388

 Koshkestani_m_1971@yahoo.com

  8

فریدون جوادی

مسئول امور دفتری و بایگانی معاون آموزشی

    22543095

fereidonjavadi@gmail.com

  9

آذر دینار

کارشناس مسئول امور امتحانات و ثبت نمرات

   22763460

Azardinar@gmail.com

 10

مریم ریوندی

مسئول بایگانی آموزش

    22763460

meririvandi@gmail.com

 

11

محدثه باقری

رییس اداره خدمات آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

   22763460

 

mohadesehbc61@gmail.com

12

دکتر شیرین لواف

رییس اداره توسعه آموزش علوم پزشکی

   22763444

drshlawaf@yahoo.com

 13

علی مرادی

مسئول امور دفتری و بایگانی معاون پژوهشی

  

22580925

 

hananmoradi@145gmail.com

 14

فرشته محمودی

کارشناس مسئول امور پژوهشی

   22542170

Fereshteh.mahmoody@gmail.com

 15

واله گنجه

مسئول کتابخانه

22564571 داخلی 162

Valeh_Valeh75@yahoo.com

 16

دکتر مریم رضایی

رییس اداره خدمات آزمایشگاهی کارگاهی و پزشکی

 

22763454

 

Rezai.m99@yahoo.cim

 17

مهندس علی آقاجانزاده

مدیر توسعه مدیریت و منابع انسانی

     22763430

aghajanzadeh2019@gmail.com

 18

عسگر حنیفه نژاد

رییس امور مالی

     22763445

h_141@yahoo.com

 19

مهدی سلیمی

مسئول حسابداری

     22763445

Salimi.mehdi1357@gmail.com

 20

امیر رمضانی

رییس امور پشتیبانی

     22580924

Dentalramezani@gmail.com

 21

ابوالفضل علیمحمدی

مسئول امور انبارها

22564571 داخلی112

amam2943@gmail.com

 22

دکتر بهنام خسروانی فرد

سرپرست کل دوره های تخصصی

22763453

behnamkhosravani@gmail.com

 23

مهندس علی مجدآبادی فراهانی

کارشناس مسئول تعمیرات

22763438

ali_farahani1394@yahoo.com

 24

مهندس امیرحسین جعفری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

     22577755 

 

it@dentaliau.ac.ir