بازدید علمی اعضای مرکز تحقیقاتی مواد دندانی از خط تولید آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ ۹۸/۸/۲۲