پروتزثابت

اسامی هیئت علمی و مسئولیت آنان در بخش پروتز ثابت

1-دکتر عزت اله جلالیان :دانشیار- رئیس بخش پروتز ثابت

2-دکتر شهباز ناصر مستوفی: استادیار – معاون بخش پروتز ثابت

3-دکتر مهران نوربخش: استادیار – نماینده بخش در شورای پژوهشی

4-دکتر محمود عاقل:مربی– نماینده بخش در شورای آموزشی

5- دکتر ظفر مهدوی ایزدی : استادیار

6-دکتر محمدحسن سالاری: استادیار-نماینده بخش در کمته پایان نامه ها

7-دکتر معصومه کندی بیدگلی: استادیار-

8-دکتر آرش زربخش: استادیار- سرپرست تخصصی بخش پروتز

9-دکتر مرتضی نشاندار: مربی

10-دکتر نینا رهشناس: مربی

11-دکتر فریبا بلوچ: مربی

12-دکتر غلامرضا اصفهانی زاده: استادیار

13-دکتر شیرین لواف: استادیار –

14-دکتر سارا کوشا: استادیار

15-دکتر کیمیا عطار: استادیار-مسئول دانشحویان تکمیلی

16- اعظم السادات مصطفوی: استادیار-سر پرست پره کلینیک

17-رضا شعبان پور: استادیار

 

واحدهای نظری وعملی هر ترم :

1لف-ترم 9: ثابت 1 نظری ( 1واحد)   و ثابت 1 عملی (پری کلینیک) (4 واحد)

ب - ترم 10: ثابت 2 نظری ( 1واحد)   و ثابت 2عملی (کلینیک) ( 2احد)  

ج - ترم 11: ثابت3 نظری ( 1واحد)    و ثابت 3عملی (کلینیک) ( 2واحد)  

 

پروتز ثابت نظری 1                      سال تحصیلی:

جلسه

تاریخ

عنوان درس

استاد

1

 

معرفی پروتز ثابت، ترمینولوژی

دکتر رهشناس

2

 

طرح درمانهای پروتز ثابت

دکتر نشاندار

3

 

اصول بیومکانیک و بیولوژیک تراش

دکتر سالاری

4

 

تراش Full Mental, PFM, All Ceramic

دکتر سالاری

5

 

انواع Finishing line

دکتر زربخش

6

 

رستوریشنهای موقتی

دکتر نشاندار

7

 

آماده سازی دندانهای بشدت تخریب شده

دکتر مهدوی

8

 

Post, Core

دکتر مهدوی

9

 

اصول قالبگیری

دکتر بلوچ

10

 

مبانی اکلوژن

دکتر لواف

11

 

Die-Master Cast – مانت کردن در ارتیکولاتور

دکتر اصفهانی زاده

12

 

Wax up- طراحی فریم- Pontic

دکتر عاقل

13

 

آلیاژها

دکتر عطار

14

 

اسپروگذاری و Casting

دکتر مستوفی

15

 

Partial veneer Crown

دکتر کوشا

16

 

پرسلن و ترکیبات آن

دکتر عاقل

17

 

امتحان کلینیکی فریم و پرسلن

دکتر عطار

 

    پروتز ثابت نظری 2                     سال تحصیلی:                                  

 

جلسه

تاریخ

عنوان درس

استاد

1

 

مقررات بخش- کنترل عفونت- جمع­آوری اطلاعات در پرونده

دکتر بلوچ

2

 

تشخیص و طرح درمان

دکتر جلالیان

3

 

طرح درمان

دکتر جلالیان

4

 

مروری بر تراشها

دکتر زربخش

5

 

مروری بر قالبگیری

دکتر رهشناس

6

 

Prefabricated Post

دکتر مهدوی

7

 

سمانها

دکتر سالاری

8

 

مبانی اکلوژن

دکتر بیدگلی

9

 

رکوردگیری و آرتیکولاسیون

دکتر بیدگلی

10

 

اصول زیبایی

دکتر نوربخش

11

 

نورو رنگ

دکتر نوربخش

12

 

Soldering , Try- in

دکتر اصفهانی زاده

13

 

اتچمنت­ها

دکتر سالاری

14

 

تنظیم و تصحیح اکلوژن

دکتر مهدوی

15

 

پریو پروتز

دکتر بیدگلی

16

 

Splint

دکتر مهدوی

17

 

روکش پایه پارسیل

دکتر لواف

                                 

پروتز ثابت نظری 3                     سال تحصیلی:

جلسه

تاریخ

عنوان درس

استاد

 

1

 

رستوریشنهای باندشونده

دکتر عاقل

2

 

پرسنلهای تقویت شده

دکتر عاقل

3

 

Laminate

دکتر نوربخش

4

 

طراحی لبخند

دکتر جلالیان

5

 

مقدمه­ای بر ایمپلنت

دکتر سالاری

6

 

طرح درمان در پروتزهای متکی بر ایمپلنت

دکتر زربخش

7

 

انواع پروتزهای متکی بر ایمپلنت

دکتر مستوفی

8

 

شکستهای کلینیکی1

دکتر نوربخش

9

 

شکستهای کلینیکی2

دکتر نوربخش

10

 

شکستگیهای لابراتوری

دکتر مستوفی

11

 

اکلوژن- آناتومی کاربردی

دکتر بیدگلی

12

 

رابطه مرکزی و ارتفاع عمودی

دکتر بیدگلی

13

 

عوامل تعیین کننده اکلوژن- حرکات فک پایین- اکلوژن فانکشنال

دکتر جلالیان

14

 

راهنمای قدامی و پلن اکلوزال

دکتر جلالیان

15

 

Bite Splint

دکتر مهدوی

16

 

تشخیص و طرح درمان TMD (1)

دکتر اصفهانی زاده

17

 

تشخیص و طرح درمان TMD (2)

دکتر اصفهانی زاده

 

واحدهای عملی ترم 9  : (برنامه پری کلینیک پروتز ثابت)

 

 

 

 

 

واحدهای عملی ترم 10و11:

- تعویض کراون و بریج و درمان دندانهای تراش خورده در بخش انجام نمی شود ( ارجاع به کلینیک ویژه یا بخش تخصصی )

- دانشجویان ترم 10 موظف به انجام حداقل  post & core و crown یک دندان می باشند.

- دانشجویان ترم 11 موظف به انجام حداقل یک bridge سه واحدی می باشند.

- در طی دو ترم (10 و 11) انجام حداقل یک Post و حداقل یک بریج الزامی است