کودکان

دانشگاه آزاد اسلامی تهران –واحد دندانپزشکی-بخش کودکان

اطلاعات عمومی: فهرست عناوین

 

عناوین                                                                                    صفحه

 

اطلاعات عمومی...........................................................................................1

دندانپزشکی کودکان نظری1..............................................................................2

دندانپزشکی کودکان عملی1...............................................................................3

دندانپزشکی کودکان نظری2..............................................................................4

دندانپزشکی کودکان عملی2...............................................................................5

دندانپزشکی کودکان نظری3..............................................................................8

دندانپزشکی کودکان عملی3...............................................................................9

ضمائم

ضمیمه یک..........................................................لیست موادمورد نیاز در بخش کودکان

ضمیمه دو...........................................................لیست وسایل موردنیازدربخش کودکان

ضمیمه سه..........................................................لیست  سمینارها در کودکان عملی2و3

ضمیمه چهار......................................................نمونه صفحه Requirementدانشجویان

 ضمیمه پنج........................................................ موارد کاری در کودکان عملی 2و3

ضمیمه شش....................................................... دستورالعمل اجرایی در بحش کودکان

 

دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده:واحد دندانپزشکی

بخش:دندانپزشکی کودکان

آدرس:تهران-خیابان پاسداران-نیستان دهم-پلاک 4-ساختمان شماره 5

تماس: 134-133داخلی_ 3تا 22564571 _ 021

این راهنما جهت معرفی بخش کودکان درواحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی(تهران)تهیه گردیده است.امیدواریم با مطالعه آن کلیات لازم در مورداصول اساسی در بخش را به اطلاع شما برسانیم.

بخش کودکان درضلع شرقی طبقه اول ساختمان شماره 5 واقع گردیده ومجهز به فضای آموزشی جهت دانشجویان رشته دندانپزشکی ،بخش آموزش تخصصی،اتاق آرام بخشی هوشیاری،لابراتوار ،اتاق رادیوگرافی،اتاق استریل و اتاق وقت دهی بیماران  و آرشیو پرونده هامی باشد.

 پری کلینیک کودکان واقع در طبقه سوم ساختمان شماره 5 جهت آموزش دانشجویان قبل از ورود به بخش تخصیص یافته است.

بخش کودکان مسئول آموزش کودکان نظری 1،2،3وکودکان عملی 1،2،3به دانشجویان رشته دکتری دندانپزشکی وآموزش دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان به دستیاران این رشته میباشد .

همچنین دروس دندانپزشکی کودکان را برای فارغ  التحصیلان خارج از کشور که ملزم به گذراندن دوره های تکمیلی گردیده اند، رابرگزار می نماید . لازم به ذکر است در دوره هایی که بهداشتکاران یا پرستاران دندانپزشکی در دانشکده پذیرفته شده باشند تدریس دروس دندانپزشکی پیشگیری و دندانپزشکی کودکان را به  صورت عملی و نظری برای این دانشجویان به عهده خواهد داشت.

 

دندانپزشکی کودکان نظری 1 (یک واحد نظری)

پیش نیاز:ندارد

این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 9  به دانشجویان ارائه می گردد.نحوه ارائه درس به صورت 17 جلسه یک ساعته در هفته طی ترم آموزشی می باشد.حداکثر 4 جلسه غیبت موجه شده از طریق آموزش، مورد قبول بخش قرار گرفته و دانشجویان با بیش از 4 جلسه غیبت حق شرکت در امتحان پایان ترم را نخواهند داشت.عناوین جلسات به شرح زیر می باشند:

تشکیل پرونده وطرح درمان                                             1جلسه

رادیوگرافی در کودکان                                                    2جلسه

روانشناسی وکنترل رفتاری در کودکان                                 2 جلسه

پوسیدگی ،اتیولوژی و انواع آن                                        1 جلسه

پلیکل ،پلاک،میکروبهای دخیل                                         1 جلسه

کنترل پلاک وآموزش بهداشت                                          1جلسه

کنترل رژیم غذایی                                                        1 جلسه

فلوراید وفلوراید تراپی                                                  1 جلسه

فیشور سیلانت ودرمانهای محافظه کارانه کامپوزیت                    1جلسه

بی حسی موضعی در کودکان                                           2 جلسه

مواد دندانی در دندانپزشکی کود کان                                  2جلسه

تهیه حفره وترمیم دندان شیری                                        2جلسه

مباحث فوق بر اساس طرح درس تایید شده در گروه که در بخش موجود است،تدریس می گردند. مدرسین مربوطه در ابتدای ترم مشخص گردیده وامتحان کتبی در پایان تر م طبق جدول ارائه شده توسط آموزش برگزار خواهد  گردید.

ارزشیابی واحد کودکان نظری 1: نمره نهایی درس کودکان نظری 1 براساس فعالیت هاو  نمرات کلاسی  ،ونمره امتحان نهایی محاسبه می گردد.

منابع مرجع: هریک از اساتید منابع مرجع را در جلسات خود اعلام می نمایند .اما به طور کلی این منابع در دروس کودکان نظری مورد استفاده قرار می گیرند.

  1. Mc Donald R, Avery D. Dentistry for the child and adolescent. 9th Maryland Heights, Missouri: Mosby 2011
  2. Pinkham J R. Pediatric dentistry. ST Louis Missouri, Elsevier 2005

3.اعضا هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،مروری جامع بردندانپزشکی کودکان،چاپ دوم ،تهران،انتشارات میر(زیر چاپ)

 

 

کودکان عملی 1(یک واحد عملی)

پیش نیاز: کودکان نظری1-اندو عملی1-واحد کنترل عفونت

این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 10  به دانشجویان ارائه می گردد.این واحد طی یک گردش عملیrotation))هفته ای 1 روز(ساعت14-9)در محل پری کلینیک کودکان بر گزار می گردد. غیبت در جلسات دروس عملی تنها 1 جلسه موجه با هماهنگی قبلی با مسئول پری کلینیک و تعین جلسه جایگزین امکان پذیر است.در صورت غیبت  بیش از 1 جلسه امکان ادامه گذراندن واحد وجود نخواهد داشت.

عناوین جلسات به شرح زیر به صورت ارائه demonstration توسط مدرس جلسه در ابتدای روز (ساعت 9 صبح) و سپس انجام کار عملی در روی مدل دندانی یا دندان کشیده شده متناسب با هر  جلسه میباشند.

 

سر فصل جلسه

موارد موردنیاز

تعدادجلسات

تراش حفرات چند سطحی برای ترمیم آمالگام

مدل دندانی-توربین-سوند فرزهای تراش

2

تمرین تراش SSC

مدل دندانی-توربین-سوند فرزهای تراش

1

تهیه فضانگهدارنده متحرک استتیک

مدل  دندانی و مدل گچی ان سیم-کاتر-پلایر-آکریل فوری-مونومر

2

انجام درمان پالپوتومی

*دندان مولرشیری کشیده شده-توربین-آنگل-فرزهای تراش-سوند-زونالین-اسلب-اسپاتول همزن-اسپاتول دهانی

1

درمان فیشورسیلانت وCAR

*دندان مولر دائمی-توربین-فرزفیشوروتومی-سوند--اسید آچ-باندینگ-فیشورسیلانت

1

برگزاری امتحان فاینال

تمامی موارد تدریس شده طی جلسات

1

 

*دندانهای کشیده شده بایستی قبل از جلسه شسته و اتو کلاوشوند

 

علاوه بر موارد فوق براساس برنامه اعلام شده،  دانشجویان در گروههای چند نفره جهت آشنایی با روال بخش کودکان ونحوه تنطیم پرونده بخش و چگونگی ارائه طرح درمان(برای آشنایی با اصول اولیه ضمیمه 7 را مطالعه فرمایید)در محل بخش حاضر گردیده و از طریق همکاری با دانشجودر درمان یک بیمار آموزش می بینند. روز و ساعت حضورهر گروه دانشجویی توسط مسئول پری کلینیک به نماینده گروه اعلام میگردد.

ارزشیابی واحد کودکان عملی 1:

*نمرات کسب شده طی جلسات کاری در پری کلینیک

*نمره ا متحان عملی فاینال (از عناوین جلسات کاری طی روتیشن انتخاب می گردد)

*نمره کسب شده در جلسات Observer  در بخش کودکان

 

 

 

 

 

 

کودکان نظری 2(یک واحد نظری)

 

پیش نیاز:دندانپزشکی کودکان نظری 1

این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 10 می تواند به دانشجویان ارائه می گردد.نحوه ارائه درس به صورت 17 جلسه یک ساعته در هفته طی ترم آموزشی می باشد.حداکثر 4 جلسه غیبت موجه شده از طریق آموزش ،مورد قبول بخش قرار گرفته و دانشجویان با بیش از 4 جلسه غیبت حق شرکت در امتحان پایان ترم را نخواهند داشت.عناوین جلسات به شرح زیر می باشند:

رشد و نمو در کودکان                      2 جلسه

ارتودنسی پیشگیری                        3 جلسه

روکش  استینلس استیل                    1 جلسه

فضا نگهدارنده ها                           2جلسه

درمانهای پالپ در دندانهای شیری        4 جلسه

و دائمی جوان

صدمات دندانی                              5 جلسه

مباحث فوق بر اساس طرح درس تایید شده در گروه که در بخش موجود است،تدریس می گردند. مدرسین مربوطه در ابتدای ترم مشخص گردیده وامتحان کتبی در پایان تر م طبق جدول ارائه شده توسط آموزش برگزار خواهد  گردید.

ارزشیابی واحد کودکان نظری2: نمره نهایی درس کودکان نظری 2 براساس فعالیت هاو  نمرات کلاسی  ،ونمره امتحان نهایی محاسبه می گردد.

منابع مرجع: هریک از اساتید منابع مرجع را در جلسات خود اعلام می نمایند .اما به طور کلی این منابع در دروس کودکان نظری مورد استفاده قرار می گیرند.

  1. Mc Donald R, Avery D. Dentistry for the child and adolescent. 9th Maryland Heights, Missouri: Mosby 2011
  2. Pinkham J R. Pediatric dentistry. ST Louis Missouri, Elsevier 2005

3.اعضا هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،مروری جامع بردندانپزشکی کودکان،چاپ دوم ،تهران،انتشارات میر(زیر چاپ)

 

کودکان عملی 2(دو واحد عملی)

پیش نیاز:کودکا ن عملی 1-جراحی دهان عملی 2

این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 11  به دانشجویان ارائه می شود.دانشجویان طی یک دوره گردش عملیRotation) )هفته ای یک روز( ساعت14:30-9)در بخش حاضر گردیده ،در جلسه اول demonstration کاملی برای آشنایی با اصول کار و درمان ونحوه ارزشیابی به شرح زیر ارائه می گردد:

1.دانشجویان دارای این واحد موظف هستند در طول روز حتی در صورت نداشتن بیماردر بخش حاضر باشند. حضور و غیاب در بخش در طول روز 3 مرتبه(شروع بخش،ظهر،پایان بخش)انجام می شود.

2.غیبت در جلسات دروس عملی تنها 1 جلسه موجه امکان پذیر است.در صورت غیبت غیر موجه وموجه بیش از 1 جلسه امکان ادامه گذراندن واحد وجود نخواهد داشت.

3.لیست مواد مورد نیاز هر rotation درابتدای ترم در اختیار نماینده گروه گذاشته می شود(ضمیمه1).نماینده با هماهنگی با بخش این مواد را تهیه ودر اختیار اتاق استریل می گذارد.کلیه دانشجویان موظف به همکاری با نماینده برای تهیه مواد مصرفی بخش می باشند.در پایان هر روز کاری نماینده می بایست کسری های مواد را از اتاق استریل گرفته  تا ابتدای جلسه بعد تکمیل نماید.در صورت کامل نبودن مواد هیچ دانشجویی حق کار نخواهد داشت.

4.هر دانشجومی بایست حداکثر تا پایان جلسه  demonstrationسِت کاری را به طور کامل به اتاق استریل تحویل دهد.ست های ناقص تحویل گرفته نشده وبرای دانشجوی بدون ست  غیبت غیر موجه منظور می گردد.(ضمیمه2)در پایان هر روز کاری ست استفاده شده باید کاملا شسته و خشک وعاری از هر گونه آلودگی حد اکثر تا ساعت14.30جهت ارسال به قسمت استریل مرکزی تحویل اتاق استریل بخش شود. با توجه به ساعت کاری بخش که زمان کافی برای وقت دهی به دو بیمار مجزا را فراهم میکند، دانشجویان  باید ست استریل دومی در بخش داشته باشند و با رعایت کلیه اصول کنترل عفونت و تعویض پوششهای محافظ با نظر استاد مر بوطه کار بر روی بیمار جدید را شروع کنند.

5.در ابتدای برخی از جلسات عملی(5 جلسه) طبق برنامه ای که هر rotation در تابلوی اعلانات نصب میگردد ،دانشجویان  موظف به ارائه سمینار بر اساس موضوع تعیین شده  با تکیه بر نکات کلینیکی و بااستفاده از روشهای کمک آموزشی مثل تهیه اسلاید تحت نظارت استاد مشخص شده می باشند(ضمیمه3).قبل از زمان سمینار در مورد رفرنس ها و محتوی سمینار با استاد مر بوطه می بایست مشاوره نمایند.زمان این سمینار حدود 20 دقیقه بوده و در پایان از کلیه دانشجویان از  عنوان سمینار quiz گرفته خواهد شد.جمع نمرات این quiz ها بخشی از نمره کودکان عملی را شامل میشود.لازم به ذکر است چنانچه دانشجویی 50% نمره کل quiz را کسب نکند مجموع  نمرات تعیین شده برای quiz  در ارزشیابی نهایی صفر منظور خواهد شد.

6.پس از پایان quizبیماران وقت گرفته توسط نماینده گروه بین دانشجویان تقسیم می گردند.به دانشجویان توصیه می گردد با تعامل بانماینده هر چه سریع تر بیمار خود را گرفته و جهت آغاز به کار اقدام نمایند دانشجو می تواند بیمار را از آشنایان خود آورده در این صورت بیمار خودش بوده وکار بیمار به خودش محول می گردد ولی کلیه بیمارانی که با مراجعه به دانشکده جذب بخش گردیده اند بیمار بخش محسوب شده در سیستم نوبت بین دانشجویان تقسیم می شوند وهیچ گونه آشنایی بعدی برای دانشجو حق انحصاری نمودن بیمار را به همراه نخواهد داشت.در توزیع بیمار ابتدا بیماران با نوبت قبلی برای شروع کار به بخش دعوت می شوند و اگر در انتها دانشجویی بدون بیمار باقی ماند بیماران بدون وقت قبلی دیده خواهند شد .بنابراین چنانچه بیمار شما نیازمند ادامه درمان است تاکید نمایید که حتما از منشی بخش وقت بگیرد.

7.در جلسه اول لیست یو نیتهای دانشجویان  اعلام گردیده وتا پایان rotation  ثابت می باشد.دانشجو می بایست  در ابتدای هر روز کاری نام استاد تعیین شده برای یونیت خودش را از طریق تابلو اعلانات متوجه شده و قبل از شروع هر کاری خودش را به استاد مربوطه معرفی نماید.همچنین بیمار خود را قبل از شروع کار به استاد معرفی نموده طرح درمان آن جلسه را با ایشان کنترل نماید.

8.انجام کلیه درمانها پس از رعایت اصول کنترل عفونت(به  اصول کنترل عفونت مراجعه کنید) و پوشیدن پوشش های فردی(گان،کلاه،ماسک ، دستکش )امکان پذیر است.همچنین دانشجو نمی بایست با این پوششها به نواحی غیر کلینیکی(شامل اتاق اساتید،اتاق رزیدنتی،......) وارد شود و یا از بخش خارج شود.

9.بخش کودکان از نظر پذیرش بیمار یک بخش مستقل می باشد یعنی پذیرش اولیه بیماران در جلسه اول مراجعه به بخش با تشکیل پرونده برای کودکان و نوجوانان  آغاز می گردد.کلیه دانشجویان دارای این واحد درکودکان عملی یک با پرونده بخش آشنا شده اند(نمونه پرونده در اتاق وقت دهی موجود است).تنها در صورت تکمیل پرونده و تایید طرح در مان نهایی توسط استاد مربوطه دانشجویان اجازه کار بر روی بیمار را خواهند داشت (ضمیمه6،روش ارائه طرح درمان را مطالعه فرمایید).دقت فرمایید کسب رضایت نامه کتبی از قیم کودک اولین قدم در تشکیل پرونده می باشد. همچنین در پایان هر جلسه، کار انجام شده و درمان پیشنهادی برای جلسه بعدباید به تایید استاد مربوطه برسد.پس ا زاین مرحله دانشجو می بایست تایید کار انجام داده را در صفحه requirement(ضمیمه 4)خود از استاد مربوطه گرفته وپرونده بیمار را شخصا به منشی بخش تحویل دهد.

حداقل موارد کاری جهت به اتمام رساندن کودکان عملی 2 شامل:

تشکیل پرونده وآموزش بهداشت                  2مورد

فیشورسیلنت                                         1مورد

درمان محافظه کارانه کامپوزیتی                  1مورد

پالپوتومی دندان شیری                             2مورد

ترمیم یک و چند سطحی                           4 مورد

خارج نمودن دندانی                                2 مورد

فلورایدتراپی                                        1 مورد

پالپکتومی دندان شیری قدامی                    1مورد

ترمیم دندانهای قدامی شیری                     2مورد

10.در موارد مراجعه اورژانسی بیمار (مثل وقوع درد شدید،آبسه های حاد ،بیماریهای عفونی و........)با توجه به لزوم رسیدگی فوری به ناراحتی بیمار پرونده اورژانس ودر مورد وقوع ترومای دندانی پرونده ترومابرای بیمار تکمیل می گردد و پس از رسیدگی اولیه، تکمیل پرونده بخش در جلسات بعدی انجام می شود.گرفتن تاریخچه پزشکی حتی در موارد اورژانس و کمبود وقت ،باید به دقت انجام پذیرد.

11.رادیوگرافی های هر بیمار ازدسته آزمایشات پاراکلینیکی بیمار بوده که برای ارائه طرح درمان اولیه و آغاز به کار بر روی هر دندان ضروری می باشند .مسئولیت حفظ ونگهداری از آنها بر عهده دانشجوی مربوطه  در جلسه درمانی می باشد.پس از پایان کار رادیوگرافی های موجود را با اطمینان از کامل بودن آنها در پاکت مخصوص تعبیه شده در پرونده قرار داده و درب پاکت را ببندید.اگر والدین بیمار مایل به بردن رادیوگرافی های کودک خود می باشند با ذکر تاریخ و علت می بایست ،از والدین در محل شرح درمان پرونده امضا بگیرید.

12.جهت بررسی نهایی کارهای انجام شده توسط هر دانشجو، برای هر روز هفته (شامل افراد یک گروه)یک پوشه مجزا دراتاق اساتید تخصیص داده شده است. هر یک از دانشجویان در این پوشه یک صفحه اختصاصی خواهند داشت(ضمیمه4)تا پس از انجام هر requirement تایید استاد را در آن ثبت نمایند.این پوشه به هیچ عنوان نبایست از اتاق اساتید خارج شود.

13.با توجه به محتوی آموزشی درمان در بخش کودکان و اهمیت آموزش کنترل رفتار در دندانپزشکی به دانشجویان در جهت   ارائه بهترین کیفیت درمانی به بیمار و نظر به امکانات کنونی در فضای بخش آموزشی ،تنها کودکانی که بتوانند بدون حضور والدین در بخش حاضر شوند پذیرش می شوند،در غیر این صورت از بخش آموزشی مرخص و جهت ادامه درمان با صلاحدید بخش به بخش تخصصی ویا کلینیک ویژه دانشکده ارجاع می گردند.

14.پس از اتمام کارمی بایست رادیوگرافی ها و فیش بیمار در محل مخصوص در پرونده قرار داده شده و پرونده به منشی بخش (حتی در صورت کامل نبودن ) تحویل گردد.دقت گردد که کوچکترین کار انجام شده برای بیمار بایستی با ذکر جزئیات در پرونده ثبت و از استاد مربوطه امضا گرفته شود .دقت کنید که پس از قرار دادن رادیوگرافی ها در محل مخصوص درب پاکت مربوطه بسته باشد.

 

نحوه ارزشیابی کودکان عملی 2:جهت ارزشیابی نهایی دانشجویان موارد زیر در نظر گرفته می شوند

*مجموع نمرات کسب شده درسمینارها و quiz  های اول بخش

*معدل نمرات عملی جلسات درطول هرrotation (استاد مربوطه در هر جلسه بادر نظر گرفتن پوزیشن بیمار،پوزیشن دانشجو،چیدمان مرتب ست،رعایت اصول کنترل عفونت،رعایت مبانی کنترل رفتاری وکیفیت انجام درمان برای دانشجو نمره ای را ثبت میکند).لازم به ذکر است که نظر پرستار بخش که به طور مرتب دانشجویان را چک می نماید در نمره رعایت مبانی کنترل عفونت اعمال می گردد.

*نمره کسب شده در امتحان خروج از بخش (فاینال)که در آخرین جلسه کاری هر گروه با انجام امتحان شفاهی تعیین می گردد. چنانچه دانشجویی 50% نمره کل Finalرا کسب نکند،نمره امتحان فاینال  صفرمنظور خواهد شد.

عناوین امتحان فاینال:

-تشکیل پرونده و طرح درمان

-پیشگیری ازپوسیدگیهای دندانی در کودکان(شامل آموزش بهداشت-کنترل رژیم غذایی-فلوراید تراپی-فیشورسیلانت ودرمانهای محافظه کارانه کامپوزیتی)

-دندانپزشکی تر میمی درکودکان

-پالپوتومی مولر های شیری

-فضانگهدارنده ها

 

کودکان نظری 3(یک واحد نظری)

پیش نیاز: کودکان نظری 2

این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 11  به دانشجویان ارائه می گردد.نحوه ارائه درس به صورت 17 جلسه یک ساعته در هفته طی ترم آموزشی می باشد.حداکثر 4 جلسه غیبت موجه شده از طریق آموزش ،مورد قبول بخش قرار گرفته و دانشجویان با بیش از 4 جلسه غیبت حق شرکت در امتحان پایان ترم را نخواهند داشت.عناوین جلسات به شرح زیر می باشند:

-آنومالی های دندانی                                          4 جلسه

-بیماریهای پریودنتال در کودکان                            5 جلسه

-درمان دندانپزشکی بیماریهای خاص و کود کان ناتوان 5 جلسه

-آرام بخشی در دندانپزشکی کودکان                       1 جلسه

-اصول و درمانهای جراحی در کودکان                    2 جلسه

مباحث فوق بر اساس طرح درس تایید شده در گروه که در بخش موجود است،تدریس می گردند. مدرسین مربوطه در ابتدای ترم مشخص گردیده وامتحان کتبی در پایان تر م طبق جدول ارائه شده توسط آموزش برگزار خواهد  گردید.

ارزشیابی واحد کودکان نظری3: نمره نهایی درس کودکان نظری 3 براساس فعالیت هاو  نمرات کلاسی  ،ونمره امتحان نهایی محاسبه می گردد.

منابع مرجع: هریک از اساتید منابع مرجع را در جلسات خود اعلام می نمایند .اما به طور کلی این منابع در دروس کودکان نظری مورد استفاده قرار می گیرند.

  1. Mc Donald R, Avery D. Dentistry for the child and adolescent. 9th Maryland Heights, Missouri: Mosby 2011
  2. Pinkham J R. Pediatric dentistry. ST Louis Missouri, Elsevier 2005

3.اعضا هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،مروری جامع بردندانپزشکی کودکان،چاپ دوم ،تهران،انتشارات میر(زیر چاپ)

 

کودکان عملی 3(دو واحد عملی)

پیش نیاز: کودکان عملی 2

این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 12  به دانشجویان ارائه می گردد.دانشجویان طی یک دوره گردش عملیRotation) )هفته ای یک روز(ساعت 14:30-9)در بخش حاضر گردیده و به تکمیل  requirement  های باقی مانده می پردازند.لازم به ذکر است کلیه موارد مندرج در کودکان عملی 2 عیناً لازم الاجرا  می باشند. حداقل موارد کاری جهت به اتمام رساندن کودکان عملی 3 شامل به پایان رساندن موارد کاری لحاظ گردیده در ضمیمه5 می باشد

نحوه ارزشیابی کودکان عملی3:جهت ارزشیابی نهایی دانشجویان موارد زیر در نظر گرفته می شود

*مجموع نمرات کسب شده درسمینارهاو quiz  های اول بخش(مباحث این سمینارها در ضمیمه 3)

*معدل نمرات عملی جلسات درطول هرrotation (استاد مربوطه در هر جلسه بادر نظر گرفتن پوزیشن بیمار،پوزیشن دانشجو،چیدمان مرتب ست،رعایت اصول کنترل عفونت،رعایت مبانی کنترل رفتاری وکیفیت انجام درمان برای دانشجو نمره ای را ثبت میکند).لازم به ذکر است که نظر پرستار بخش که به طور مرتب دانشجویان را چک می نماید در نمره رعایت مبانی کنترل عفونت اعمال می گردد.

*نمره کسب شده در امتحان خروج از بخش (فاینال)که به صورت OSCEدر یک جلسه به طور هماهنگ در پایان هر روتیشن برگزار می گردد. چنانچه دانشجویی 50% نمره کل Finalرا کسب نکند  نمره امتحان فاینال برایش صفر منظور خواهد شد.

عناوین امتحان فاینال کود کان عملی 3 شامل:

-طرح درمان

-درمان پالپ در مولرهای شیری و دائمی جوان

-دندانپزشکی تر میمی در کودکان

-عادات دهانی و ارتودنسی پیشگیری

-صدمات وارده به دندانهای شیری و دائمی

-ملاحظات دندانپزشکی در کودکان مبتلا به بیماریهای خاص

-شکستهای درمانی

-فضانگهدارنده ها

-آنومالی های دندانی

-بیماریهای لثه

 

ضمیمه یک

لیست مواد مورد نیاز بخش کودکان که توسط نماینده تهیه و تحویل اتاق استریل می گردد:

سمان پلی کربوکسیلات

سمان گلاس اینومر(نوع 1نوری و نوع 2شیمیایی)

زونالین

فرموکروزول

اسپری یا ژل بی حسی

کارپول بی حسی

آمالگام کپسولی

ست کامپوزیت

ست فیشور سیلانت

ژل فلوراید

خمیر پروفیلاکسی

نخ دندان

وج دندانی

خمیر پانسمان

دایکل

نوار استریپ کامپوزیت و آمالگام

سمان زینک اکسید اژنول

نوار ماتریکس(تافل مایر وT band )

نوار سلولوئیدی

گوش پاک کن

 

 

 

 

ضمیمه دو

لیست وسایل مورد نیاز در بخش کودکان (در جعبه شخصی دانشجو مو جود باشد)

سوند (3عدد)

آینه(3 عدد)

پنس(3عدد)

قلمهای ترمیمی(برنیشر-کندانسور-کارور-پلاستیک اینسترومنت-اکسکویتور ریز و درشت)

سرنگ تزریق

آمالگام کریر

ماتریکس هولدر

گوده

اسلب

قیچی کوچک

برس فرز پاک کن

فورسپس کلامپ

فریم رابردم

کلامپ قدامی و خلفی کودکان(در اندازه های متفاوت)

فایل اندو-بار بروچ

فرز های تراش و پرداخت(توربین و آنگل در انواع مختلف)

(*داشتن فرزهای فیشور 012-010-008 الماسی -فرز نایف اج کوتاه الماسی- فرزهای روند آنگل 8-6-4-2-فرزهای پرداخت کامپوزیت در اشکال مختلف فراموش نشوند)

سینی سوراخدار و درب دار

همچنین در هر جلسه به همراه داشتن shield محافظ الزامی می باشد

 

 

ضمیمه سه

 

لیست سمینارهای کودکان عملی 1

لیست سمینارهای کودکان عملی 2

پالپوتومی در دندانهای شیری

روکش های SSC

آموزش بهداشت در دندانپزشکی کودکان

ارتودنسی پیشگیری(SR,SM)

کنترل رژیم غذایی در دندانپزشکی

ارتودنسی پیشگیری (عادات شکن ها،و رفع کراس دندانی)

فلوراید تراپی

صدمات دندانی(Intrusion, Extrusion)

فیشور سیلنت و در مانهای محافظه کارانه کامپوزیتی

صدمات دندانی(Avulsion)

 

ضمیمه چهار

 

 

 

 

ضمیمه 5

موارد کاری جهت واحدهای کودکان عملی 2و 3

مورد

حداقل تعداد درکودکان2

حداقل تعداد درکودکان3

تشکیل پرونده وآموزش بهداشت

 

2

 

2

فلورایدتراپی

1

1

پرکردگی یک سطحی

2

2

پرکردگی چند سطحی

3

2

ترمیم دندانهای قدامی شیری

2

2

فیشورسیلنت

1

1

درمانهای محافطه کارانه کامپوزیتی

 

1

 

1

پالپوتومی دندان شیری

2

2

پالپکتومی قدامی یا خلفی

1

1

روکش SSC

1

1

فضانگهدارنده ثابت و متحرک

_

 

1

کشیدن دندان شیری

2

2

پیگیری بیمار

1

1

ترمیم شکستگی دندانهای قدامی

 

*

 

*

Pulp capping

*

*

پلاک پیشگیری ارتودنسی

*

*

Apexogenesis

*

*

Apexofication

*

*

ساخت اسپلینت

*

*

درمان بیمارن با نیازهای خاص

 

*

 

*

 

*توجه:همه موارد کاری جهت گذراندن واحد عملی الزامی می باشد.

موارد ستاره دارالزامی نمی باشد اما نمره خاص خود را خواهد داشت.

ضمیمه6

توجه دانشجویان عزیز را برای کار در بخش به دستورالعمل اجرایی بخش کودکان  جلب می نماییم

_position دانشجو در هنگام کار به صورت :کف پا صاف بر روی زمین.ران ها موازی زمین.پشت مستقیم.ساعدها در سطح سینه و دهان بیمار.آرنج ها چسبیده به تنه.فاصله سر دندانپزشک تا دهان بیمار 14 تا 18 اینچ(37تا 47 سانتی متر).محل قرار گیری دانشجو راست دست بین ساعت 7تا 12 و در اکثر مواقع نزدیک به یونیت در موقعیت ساعت 11و 12 می باشد .در مورد ناحیه راست پایین به سمت ساعت 9 نزدیک می شود.

_position بیمار  :در فک بالا سوپاین تر از فک پایین و همواره به نحوی تنظیم می گردد که عمل کننده بتواند در موقعیت مناسب و ذکر شده در بالا قرار بگیرد

*نور چراغ بر روی دهان بیمار متمرکز باشد ونه بر روی چشمها و هنگام ترک بیمار چراغ را خاموش نماید

در مورد درمانهای پالپی به این نکات توجه فرمایید:

-به هیچ صورت درمان پالپوتومی 7روزه(7days) در بخش آموزش داده نشده و تنها دلیل گذاشتن پنبه فرمالین و پانسمان در درمان پالپوتومی شرایط نادر اجرایی مثل به پایان رسیدن زمان کاری بخش ویا عدم همکاری کودک در به پایان رساندن درمان در یک جلسه می باشد.

_پس از اکسپوز پالپ دانشجو می بایست برای ادامه کار اقدام به بستن رابردم نماید.

_دندانهای قدامی پالپوتومی نمی شوندو حتماٌ پارسیل پالپکتومی انجام شود.در صورت اکسپوز شدن پالپ دندان شیری هنگام ترمیم (کانین تا کانین)درمان پالپکتومی(پارسیل یا توتال)خواهد بود.

_موارد Apexification  به بخش رزیدنتی ارجاع می گردند تا برای ارجاع میان بخشی تصمیم گیری شود.

_در مورد کار بر روی یک بیمار در هر روز کاری حداکثر 2 دانشجو و در محدوده معین از دهان (یعنی بیمار دو تزریق نگیرد) می توانند درمان انجام دهند.

_تمام موارد نیازمند ارتودنسی ابتدا به بخش رزیدنتی ارجاع شده تا از طریق بخش تخصصی با بخش ارتودنسی هماهنگ شود.

_حضور والدین در بخش ممنوع است و هیچ استثنایی وجود ندارد.

_روش ارائه طرح درمان به صورت زیر هماهنگ می باشد:

الف)دهان به 6 sextant تقسیم می شود

ب)تعریف sextantخلفی شامل کانین به خلف می باشد

ج)نحوه دادن الویت برای انتخاب ترتیب sextantها

*شکایت بیمار

*وجود فیستول،آبسه دندانی

*درگیری پالپ در x-ray

*وسعت پوسیدگی

*سایر موارد

_نامگذاری دندانی با استفاده از سیستم دو رقمی می باشد.

_نحوه نگارش Sextantقدامی به صورت52 61,62,51,بوده ودر sextant خلفی از خلف به قدام نوشته می شود.

_طرح درمان بر روی sextant  قدام پایین به صورت strippingیاExt در صورت نیاز می باشد.