مرفولوژی

آشنایی با بخش مورفولوژی

بخش آناتومی و مورفولوژی در سال 1364 توسط جناب آقای دکتر عباس صادق که از بنیان گزاران مورفولوزی دندان در ایران میباشد بنیان گذاشته شد ایشان دانشیار گروه پزشکی دانشگاه تهران بوده وسالیان متمادی در دانشگاه تهران به عنوان مدیر گروه آناتومی و استاد این درس مشغول به تدریس بوده اند. از سال 1364 به همراه گروهی دیگر از اساتید منجمله جناب آقای دکتر خاقانی و جناب آقای دکتر ضیایی که در حال حاضر از اعضای هیات علمی بخش ترمیمی میباشد و سرکار خانم دکتر بدری که در حال حاضر از اعضای هیات علمی بخش پروتزهای متحرک میباشد نسبت به تاسیس آن اقدام کردند.پس از مدتی اعضای هیات علمی دیگر منجمله سرکار خانم دکتر منیژه  نوابی و پس از ایشان سرکار خانم دکتر نسرین صبا مشغول به خدمت در بخش شدند .پس از سالیان دیگر اعضای هیات علمی دیگری از جمله آقای دکتر رامین کاویانی  که در حال حاضر ریاست بخش مورفولوژی را به عهده دارند و آقای دکتر مکی نژاد و پس از آنها اعضای هیات علمی دیگر منجمله سرکار خانم دکتر ارکیده رادمهر آقای دکتر ناصری و خانم دکتر مریم قنبر و آقای دکتر وحید رخشان  مشغول به خدمت شدند .

اساتید بخش مورفولوژی

۱- سرکار خانم دکتر منیژه نوابی

۲- سرکار خانم دکتر ارکیده رادمھر

۳- جناب آقای دکتر رامین کاویانی

۴- آقای دکتر مکی نژاد

۵- آقای دکتر وحید رخشان

اهداف بخش مورفولوژی

بخش آناتومی و مورفولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  در زمینه تدریس دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی میباشد که در دو واحد کارگاهی مطابق دستورالعمل ستاد انقلاب فرهنگی ارائه میگردد. 

 

نکات قابل توجه دانشجویان محترم گروههای دندانپزشکی و پروتز          

1- حضور دانشجویان در کلاس عملی با روپوش تمیز و لیبل ووسایل کار الزامی بوده و بدون داشتن روپوش و وسایل اجازه ورود به بخش را نخواهند داشت .      

2- وسایل بهداشتی طبق قوانین و مقررات در اختیار دانشجویان با توجه به امکانات بخش قرار خواهد گرفت .                                                           

3- حضور و غیاب در هر جلسه انجام خواهد شد و در صورت تاخیر در حضور به بخش در برگه حضور و غیاب ثبت و طبق مقررات آموزشی برخورد خواهد شد . 

4- جهت جلوگیری از بی نظمی در برنامه عملی دانشجویان                        

5- امکان جابجایی در طول ترم در گروههای گوناگون امکان نداشته بجزء در مواردی که طبق نظر گروه محترم مرفولوژی و تایید ریاست بخش باشد .          

6- هر دانشجو هنگام ورود به بخش می بایست برگه حضور و غیاب را امضاء نموده در صورت عدم ثبت امضاء برای دانشجو غیبت تلقی می شود .              

7- در صورت غبت دانشجو در روزهای آموزش در روز دیگری آموزش داده نخواهد شد مگر در مواردی که روز آموزش با تعطیلات رسمی کشور بوده که در اینصورت کلاس جبرانی گذاشته خواهد شد .                                        

8- در روزهای تمرین ، رفع اشکال توسط اساتیدبخش در ساعات مقرر در میز رفع اشکال انجام خواهد شد و دانشجویان جهت رفع اشکال به اطاق اساتید مراجعه ای نخواهد داشت .                                                                      

9- مراجعه دانشجو به اطاق اساتید با اجازه اعضاء هیات علمی جهت مشاوره علمی و رفع سوالات دروس نظری و هماهنگی با اساتید بوده و در اطاق اساتید رفع اشکال دروس عملی انجام نخواهد شد .                                                     

10- نحوه امتحان دروس عملی متعاقبا" با هماهنگی معاونت محترم آموزش به سمع و نظر دانشجویان در بورد مخصوص بخش مرفولوژی خواهد رسید .              

11- موجه شدن غیبت دانشجویان در گروههای عملی و کلاسهای نظری می بایست با تایید معاونت محترم آموزش و امور دانشجویی باشد .   

 

برنامه آموزش آناتومی و مورفولوژی دندانها در جلسات پرسش و پاسخ

مبحث

استاد

معارفه و آموزش ترمینولوژی

دکتر کاویانی □ □

ادامه ترمینولوژی و آموزش سانترال و لترال ماگزیلا

دکتر مکی نژاد □ □

آموزش سانترال و لترال مندیبل و آموزش کانین های ماگزیلا و  مندیبل

دکتر  مکی نژاد  □ □

آموزش پره مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر مکی نژاد □ □

آموزش مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر  کاویانی □ □

آموزش آنومالی های دندانی و آموزش دندان عقل

خانم دکتر نوابی □ □

آموزش دندان های شیری و آموزش اکلوژن

خانم دکتر رادمهر –  دکتر رخشان □ □

 

برنامه هفتگی آموزش آناتومی و مورفولوژی دندانها

ردیف

مبحث

استاد

1

معارفه و آموزش ترمینولوژی

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

2

ادامه ترمینولوژی و آموزش سانترال و لترال ماگزیلا

دکتر مکی نژاد  □ □

3

آموزش و تمرین تراش دندان سانترال ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

4

آموزش سانترال و لترال مندیبل و آموزش کانین های ماگزیلا و  مندیبل

دکتر  مکی نژاد  □ □

5

ادامه تمرین سانترال و لترال  ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

6

آموزش پره مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر مکی نژاد  □ □

7

ادامه تمرین سانترال و لترال  ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

8

آموزش مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر کاویانی

9

ادامه تمرین سانترال و لترال   مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

10

آموزش آنومالی های دندانی و آموزش دندان عقل

خانم دکتر نوابی

11

ادامه تمرین سانترال و لترال   مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

12

آموزش دندان های شیری و آموزش اکلوژن

خانم دکتر رادمهر –  دکتر رخشان

13

تحویل  سانترال و لترال  ماگزیلا و  مندیبل

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

14

آموزش تراش دندان کانین ماگزیلا  و تمرین  دندان کانین ماگزیلا  و  کانین  مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

15

تحویل  کانین ماگزیلا و  مندیبل

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

16

آموزش تراش دندان پره مولر اول ماگزیلا  و تمرین  دندان  پره مولر اول و دوم ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

17

تمرین  دندان  پره مولر اول و دوم   ماگزیلا 

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

18

تحویل  پره مولر اول و دوم  ماگزیلا

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

19

آموزش تراش دندان مولر اول ماگزیلا  و تمرین  دندان  مولر اول و دوم ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

20

تمرین  دندان  مولر اول و دوم ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

21

آموزش تراش دندان مولر اول  مندیبل و تمرین  دندان  مولر اول و دوم  مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

22

تمرین  دندان  مولر اول و دوم  مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

23

تحویل  مولر اول ماگزیلا

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

24

تحویل  مولر اول مندیبل

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

25

ارزیابی نمرات

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

26

جلسه رفع اشکال

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

27

آزمون عملی (فاینال) تراش یک دندان

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

28

ارزیابی کل نمرات طول ترم

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

 

وسایل مورد نیازدانشجویان بخش آناتومی و مورفولوژی دندان

۱- اسپاتول لاکروم بزرگ وکوچک

۲-موم کاروینگ

۳-خط کش و مداد و یا روان نویس

۴-روپوش سفید تمیز مصوب و لیبل

۵-فندک

رفرانسھا:

RECOMMENDED TEXTBOOKS

1.Jordan RE, Abrams Kraus' Dental Anatomy and Occlusion L 2nd ed. 1992, Wolfe Publishing

2.Dental Anatomy: Its relevance to Dentistry Julian B. Woelfel 5th ed. 1997 Lea & Fabiger.

3. Ash and Nelson’s Dental Anatomy Physiology and Occlusion 8th ed. 2003, W.B. Saunders,