شماره های تماس

خطوط مستقیم

عنوان

فاکس     

تلفن     

 

 

 

روابط عمومی

22763459

22763459

معاونت اداری و مالی

22763444

22549435

مدیر مالی

 

22763440

امور مالی

 

22763445

مدیر اداری

 

22763430

تدارکات

22763377

22763447

 امور دانشجویی           

 

22763399

کارگزینی اداری

 

22763452

معاونت آموزشی

22763450

22763460

مدیرآموزش

 

22763460

کارگزینی هیئت علمی

 

22763451

معاونت پژوهشی

22763432

 22580925

دفتر مجله

 

22763449

مرکز کامپیوتر

22577755

22577755

معاونت فرهنگی

22763457

22763388

دفتر نهاد رهبری

 

22763458

دفتر بسیج

 

22763429

دفتر فنی:  آقای باوری

 

22763446

مدیر کلنیک ها

 

22763461

حراست

 

 

کلینیک ویژه

 

22763433-22763443

22763448

تاسیسات و برق ساختمان مرکزی (قربانعلی آزادمرد - بهمن احمدی)

   

تامین و نگهداری تجهیزات فنی و پزشکی ، (هادی جاویدفر - کیانوش فروغ)